>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه‌ریزی راهبردی جهت مکان‌‌یابی بهینه پارک‌های‌ محله‌ای با استفاده از gis و تکنیک fuzzy ahp؛ (مطالعه موردی: منطقه دو شهر زاهدان)  
   
نویسنده عبدالهی علی اصغر ,پازند فاطمه
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:201 -214
چکیده    از آنجا که مهم ترین کارکرد فضاهای سبز و پارک ها مقابله با آثار سوء گسترش صنعت و کاربرد نادرست تکنولوژی است و موجب افزایش کیفیت زیستی شهرها می‌شوند. وجود فضاهای سبز و تاثیر آنها در شهرها اجتناب ناپذیر است؛ به طوری که بدون آن ممکن نیست شهرها پایدار باقی بمانند. از این رو برنامه‌ای هدفمند جهت توسعه اینگونه فضاها در شهرهای حاضر نیاز می‌باشد. برای این منظور ابزار و فنون پیشرفته‌ای ابداع شده‌اند؛ تا در خدمت تحلیل کاراتر برنامه‌ریزی شهری قرار گیرند. هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه‌ای راهبردی جهت مکان‌یابی پارک‌های محله‌ای در منطقه 2 شهر زاهدان می‌باشد، که با  استفاده از تکنیک سوات، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، الگوی مکان یابی بهینه پارک‌های محله‌ای در منطقه 2 شهر زاهدان را ارائه نموده است. ماهیت تحقیق به لحاظ نوع هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. به منظور طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات از مدل‌های  36swot، fuzzy ahp و شاخص همپوشانی (io) استفاده شد. برای ایجاد بانک اطلاعاتی، تجزیه و تحلیل اطلاعات و تولید نقشه‌های مربوطه از سیستم اطلاعات مکانی gis استفاده ‌شده است و وزن دهی معیارها در نرم افزار expert choice انجام ‌گرفته است. نتایج پژوهش در اولویت سنجی شاخص‌ها بیانگر آن است که معیارهای نزدیکی به مراکز مسکونی بعنوان زیر شاخص کالبدی با وزن نسبی (0.368) و تراکم جمعیت بعنوان زیر شاخص اجتماعی با وزن نسبی (0.123) بیشترین اولویت در مکا ن یابی پارک‌های محله‌ای را دارند.
کلیدواژه برنامه‌ریزی راهبردی، مکان‌یابی فضای سبز، پارک محله‌ای، منطق فازی، ahp، gis
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved