>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش رسانه ها در تحولات سبک زندگی روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)  
   
نویسنده بادسار محمد ,فتحی سهیلا ,رضایی روح اله ,شعبانعلی فمی حسین
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:153 -166
چکیده    جامعه روستایی ایران به عنوان جامعه در حال گذار دست خوش تغییرات و دگرگونی‌های فراوانی شده است، به‌گونه‌ای که ما شاهد تغییر ارزش‌های جوانان، تحولات خانواده و شکاف نسلی در جوامع روستایی هستیم. شدت و دامنه تغییر در ابعاد مختلف سبک زندگی در جامعه روستایی به اندازه ای است که ورود وسایل ارتباط جمعی جدید منجر به حرکت جامعه از سبک زندگی روستایی به سمت سبک زندگی شهری شده است. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق توصیفی حاضر با هدف بررسی نقش رسانه‌ها در تحولات سبک زندگی روستاییان در شهرستان زنجان به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی روستاییان شهرستان زنجان بود که با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای 250 نفر از آنها برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان (اعضای هیات علمی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان) مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق تحلیل عاملی تاییدی (مدل اندازه‌گیری) مورد ارزیابی قرار گرفت. دامنه مقادیر ضرایب پایایی ترکیبی برای مقیاس‌های مختلف پرسشنامه بین 0/906 تا 0/929 به دست آمد که بیانگر انسجام درونی مناسب ابزار اندازه‌گیری بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم افزارهای spss20 و amos20 انجام شد. یافته‌های توصیفی در رابطه با مولفه‌های سبک زندگی نشان می‌دهد که 44/4 درصد از پاسخگویان سطح سلامت اجتماعی خود را در سطح بالا ارزیابی کرده اند. همچنین، یافته ها نشان داد که 70 درصد پاسخگویان از سطح سلامت معنوی بالایی برخوردارند. طبق نتایج  میانگین تماشای تلویزیون در میان پاسخگویان 4 ساعت و 20 دقیقه در روز بود. یافته‌های تحلیلی حاکی از آن بود که بین محیط رسانه‌ای با سبک زندگی پاسخگویان رابطه منفی و معنی داری وجود داشت. هم‌چنین، بر اساس نتایج استنباطی مشخص شد که متغیر گروه‌های سنی در رابطه میان متغیرهای تحقیق دارای اثر تعدیل گری بود، به نحوی که اثر محیط رسانه‌ای بر سبک زندگی روستاییان با گروه سنی پایین منفی و معنی‌دار بود، در حالی که این اثر برای افراد در گروه سنی بالا غیرمعنی‌دار به دست آمد.
کلیدواژه سبک زندگی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، رسانه، زنجان
آدرس دانشگاه زنجان, گروه ترویج،ارتباطات و توسعه روستایی, ایران, دانشگاه زنجان, ایران, دانشگاه زنجان, گروه ترویج،ارتباطات و توسعه روستایی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved