>
Fa   |   Ar   |   En
   سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل و تاثیر آن بر تمرکز جغرافیایی فعالیت‌ها در صنعت کشور ایران  
   
نویسنده مهرگان نادر ,تیموری یونس
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:1 -14
چکیده    در این مطالعه به طور اخص به اهمیت ارتباط بین بخش های صنعت و حمل و نقل، در چگونگی شکل گیری توزیع فعالیت های صنعتی در کشور ایران می پردازیم. اینکه آیا با توجه به ارتباط بین این دو بخش، سرمایه گذاری بیشتر در بخش حمل و نقل خواهد توانست در توزیع فعالیت های تولیدی بخش صنعت موثر باشد. برای این منظور بعد از محاسبه ارتباط بین دو بخش صنعت و حمل و نقل از طریق جدول داده ستاده سال 1380 و با استفاده از ضرایب پیوند پسین و پیشین مستقیم و غیرمستقیم دو بخش فوق، اهمیت این ارتباط در چگونگی توزیع فعالیت های صنعتی بین مناطق مختلف را بررسی می کنیم. این کار با بهره گیری از دو مدل اقتصاد سنجی پانل دیتای استانی و صنعتی برای دوره 1385-1379، با استفاده از نرم افزار eviews7 انجام می گیرد. بطوری که در اینجا چگونگی توزیع فعالیت های صنعت، با استفاده از شاخص تمرکز جغرافیایی eg مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مربوط به اندازه گیری شاخص تمرکز جغرافیایی نشان می دهد که بیش از نیمی از صنایع ایران، از لحاظ جغرافیایی متمرکز هستند. همچنین نتایج برآورد دو مدل اقتصاد سنجی فوق، نشان می دهد که وجود ارتباط بین زیربخش های حمل و نقل جاده ای، آبی و هوائی با بخش صنعت (در برآورد مدل صنعتی به ترتیب با ضرایب 1/607، 2/261 و 2/761) بحدی است که می تواند در تمرکز جغرافیایی صنایع مختلف اقتصاد ایران به طور معنی داری موثر باشد. بطوری که نتایج مدل استانی نیز این گفته را تایید کرده و بیان می کند که سرمایه گذاری و وجود انواع حمل و نقل های مذکور در استان ها، می تواند فعالیت های صنعتی مختلفی را به این استان ها جذب کند.
کلیدواژه حمل و نقل، تمرکز جغرافیایی، صنعت، شاخص eg، مدل پانل دیتا
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران
پست الکترونیکی yteimori@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved