>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین گستره فقر شهری و شناسایی سکونتگاه‌های غیر رسمی از منظر عدالت فضایی مطالعه موردی: نسیم شهر تهران  
   
نویسنده قاسمی سیانی محمد ,حقی مهدی
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:245 -265
چکیده    طی دهه‌های اخیر مبحث عدالت فضایی، از منظر تبیین فقر شهری و گستره سکونتگاه‌های غیر رسمی در میان جغرافیدانان و برنامه‌ریزان شهری اهمیت ویژه‌ای یافته است. بی عدالتی در نحوه‌ی توزیع اعتبارات و تسهیلات تاثیر جبران ناپذیری بر ساختار و ماهیت شهرها می‌گذارد. این امر بر نابرابری و عدم تعادل فضایی شهرها و گستره فقر شهری و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیر رسمی دامن می‌زند. یکی از دلایل بروز مسائل ناشی از شهرنشینی و شهرگرایی کم توجهی یا بی‌توجهی به آثار عدالت فضایی در کشورها است. مناطق فقیر شهری در ابعاد اجتماعی – اقتصادی و کالبدی دارای شاخص‌هایی هستند که این مناطق را نسبت با سایر مناطق شهری دچار رکود و انزوا می‌سازد و به نوعی به شکل سکونتگاه‌های غیر رسمی نمود عینی می‌یابد.  این مقاله به تبیین فقر شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی نسیم شهر از دیدگاه عدالت فضایی پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی، و از نوع تحقیق بنیادی کاربردی است. برای تبیین فقر شهری از روش ahp و تحلیل اطلاعات جغرافیایی به صورت نرم افزاری بهره‌گیری شده، که با استفاده از نرم افزار gis توزیع و پراکندگی فقر از منظر عدالت فضایی در نسیم شهر تحلیل گردید. اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی و با ابزار پرسشنامه و مصاحبه به دست آمده است. نتایج نشان می‌دهد محدوده‌های حصارک پایین، وجه آباد، محدوده جنوبی احمد آباد و کلمه به لحاظ شاخص‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی از جمله محدوده‌های آسیب پذیر نسیم شهر هستند. این محله‌ها دارای بیشتر سکونتگاه غیررسمی و بالاترین میزان فقر شهری است. و محله اسماعیل آباد و هسته مرکزی شهر از نظر شاخص‌های مورد بررسی در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند.
کلیدواژه عدالت فضایی، ‌ سازمان فضایی، فقر شهری، سکونتگاه ‌غیر رسمی، نسیم شهر
آدرس جهاد دانشگاهی, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی, گروه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری, ایران, جهاد دانشگاهی, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی, گروه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری, ایران
پست الکترونیکی mahdihaghi90@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved