>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی شهروندان با نقش میانجی گری عدالت اجتماعی (مورد پژوهشی: شهر فردوسیه– شهرستان شهریار)  
   
نویسنده ودایع خیری رقیه ,رضائی میثم
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:231 -244
چکیده    امروزه مفهوم کیفیت زندگی شهری در سایه مکاتب رفاه و عدالت اجتماعی قوت گرفته و در ایران نیز از گذشته،مباحث و تلاش های مختلفی در زمینه افزایش کیفیت زندگی شهری صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی با نقش میانجی گری عدالت اجتماعی  در محلات شهر فردوسیه از توابع شهرستان شهریار انجام شد. در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. این پژوهش از نظر جهت گیری، کاربردی، از لحاظ هدف، آزمون فرضیه و از نظر راهبردی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه شهروندان محلات واقع در شهر فردوسیه است، که تعداد جمعیت این شهر بر طبق ممیزی سال 1393 حدوداً 30577  نفر می باشد. به منظور محاسبه حجم نمونه، با استفاده از جدول مورگان، تعداد 379 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده با انتساب متناسب انتخاب شدند. اما در نهایت تعداد 328 پرسشنامه قابل ارزیابی بود. سرانجام داده ها با استفاده از نرم افزار amos 2.0 وspss23  و از طریق طراحی مدل معادلات ساختاری آزمون شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحلیل ها نشان داد که تمام متغیرها بر عدالت و کیفیت زندگی نقش دارند و در میان هر سه متغیر بیرونی (مشارکت، اعتماد و کارایی) متغیر مشارکت با ضریب 1/04- تاثیر منفی و معنی دار بر عدالت دارد و همین متغیر با ضریب 0/73- درصد بر کیفیت زندگی نیز تاثیر منفی و معنی دار دارد و همچنین از نظر شهروندان متغیر اعتماد با ضریب 0/52 بیشترین تاثیر بر عدالت و متغیر کارایی نیز ضریب با 1/16 بیشترین تاثیر را بر کیفیت زندگی شهروندان در شهر فردوسیه دارد. در نهایت خود متغیر درون زای عدالت نیز به عنوان نقش میانجی گر با ضریب 0/23- تاثیر و رابطه منفی و معنی دار با کیفیت زندگی در شهر فردوسیه دارد.
کلیدواژه کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی، اعتماد، مشارکت، شهر فردوسیه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم, گروه شهرسازی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران
پست الکترونیکی meysamrezaei86@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved