>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی شهری با رویکرد شهر سالم (مطالعه موردی: شهر کرمان)  
   
نویسنده رحیمی محمد ,پازند فاطمه
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:69 -82
چکیده    با رشد و توسعه شهرنشینی در جوامع در حال توسعه، مشکلات شهرنشینی از قبیل تخریب محیط زیست، آلودگی، کمبود مسکن، کیفیت زندگی و... شرایط دشواری را برای ساکنان شهرها فراهم ‌آورده و سلامت عمومی که از مهم­ترین شاخص‌های کیفیت‌های زندگی شهری می‌باشد، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. برنامه‌ریزان شهری برای رفع این معضلات در جوامع شهری رویکرد شهر سالم را در راستای تحقق توسعه پایدار شهری مطرح کرده‌اند، تا از آن طریق وضعیت مطلوب زندگی را برای ساکنان شهرها فراهم سازند. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی و ارزیابی شاخص‌های شهر سالم در شهر کرمان پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای شاخص‌های شهر سالم بر اساس شاخص‌های معرفی شده از سوی سازمان جهانی بهداشت و تجربه چند کشور و همچنین پژوهش‌های مشابه انجام شده در ایران در این زمینه استخراج و در قالب پرسشنامه میان ساکنین و کارشناسان سازمانهای مرتبط در شهر کرمان توزیع شد. جامعه آماری 384 نفر تخمین زده شد. سپس از نرم­افزار آماری تحلیلی spss جهت  تجزیه و تحلیل با آماره تی مورد استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می­دهد شهر کرمان از دیدگاه ساکنان و کارشناسان از جنبه‌های سلامتی با سطح معنی داری (0.037)، بهداشت عمومی با سطح معنی­داری (0.001)، آسایش (0.01) و زیبایی شهر (0.001) با استانداردهای شهر سالم فاصله دارد و از جنبۀ امنیت با سطح معنی داری (0.31) به استانداردهای شهر سالم نزدیک است.
کلیدواژه شهر سالم، توسعه پایدار، شاخص ‌های شهر سالم، کرمان
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved