>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی منطقه ای   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:25


  tick  تاثیر انباشت تحقیق و توسعه (داخلی و خارجی) و سرمایه انسانیِ بخش کشاورزی بر فقر مناطق روستایی ایران - صفحه:1-14

  tick  تحلیل سطوح برخورداری و رتبه‌بندی شهرستان‌های استان همدان با استفاده از مدل های چند معیاره Topsis و Kopras - صفحه:15-28

  tick  مدل استراتژیک Soar گامی به سوی برنامه‌ریزی راهبردی توسعه‌ی گردشگری شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز) - صفحه:29-40

  tick  عوامل موثر در بهبود نشاط اجتماعی از دیدگاه روستاییان مطالعه موردی: شهرستان اردبیل - صفحه:41-54

  tick  بررسی و تحلیل پراکنش خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی در کلانشهر اهواز (با استفاده از تکنیک ادغام) - صفحه:55-68

  tick  تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی شهری با رویکرد شهر سالم (مطالعه موردی: شهر کرمان) - صفحه:69-82

  tick  تحلیل و ارزیابی ریسک زیرساخت‌های منطقه‌ای از منظر پدافند غیرعامل نمونه موردی: منطقه صنعتی پارس یک جنوبی - صفحه:83-96

  tick  ارزیابی نابرابری توسعه منظومه‌های روستایی لارستان با بهره‌ گیری از تکنیک تحلیل چندمتغیره الکتره در چارچوب تئوری زیست‌ منطقه‌ گرایی - صفحه:97-108

  tick  واکاوی چالش‌ های اشتغال و درآمد‌زایی زنان منطقه عشایری زردلان (معرفی رویکرد کیفی نظریه زمینه‌ای به مطالعات جغرافیای روستایی) - صفحه:109-128

  tick  تحلیل فضایی پیوندهای روستا- شهری بر اساس عملکرد حوزه نفوذ خدماتی مراکز شهری (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت) - صفحه:129-142

  tick  مکان‌یابی شهرک صنایع دستی گامی در راستای تحقق توسعه گردشگری پایدار (نمونه موردی: شهر شیراز) - صفحه:143-154

  tick  بررسی ارتباط بین طراحی و بازطراحی فضاهای شهری و وقوع جرم (موردپژوهی: شهر بابل) - صفحه:155-166

  tick  سیبرنتیک غیرفعال ضریب سیل‌خیزی و توسعه فضائی حوزه مدنی شیراز بر بسترهیدروژئومورفیک طی دهه‌های 1330 تا 1380 - صفحه:166-178
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved