>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل عملکرد دهیاری‌ها در فرایند توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی مورد: بخش بادرود- شهرستان نطنز  
   
نویسنده لطفی حیدر ,صالحیان بادی سعید ,قاسمی بادی حمیدرضا
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:165 -176
چکیده    یکی از محورهای اساسی در تحلیل مسائل روستایی، توجه به ساختار مدیریت در این جوامع است. روستاها به ‌منزلۀ مکان هایی خاص با شیوه زندگی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوی مدیریتی مجزا و منطبق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و بوم‌شناختی حاکم بر روستا هستند. دهیاری‌ها نهادهای عمومی و غیردولتی هستند که طی چند سال اخیر به منظور اداره امور عمومی روستاها در عرصه نظام مدیریت روستایی کشور مطرح شده اند. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و پیمایش انجام شده، به بررسی تحلیل عملکرد دهیاری‌ها در فرایند توسعه اقتصادی روستاهای بخش بادرود در شهرستان نطنز استان اصفهان پرداخته است. تعداد خانوارهای ساکن در 6 روستای بخش بادرود 1407 نفر بوده که 262 نفر به عنوان حجم نمونه برگزیده شده اند. تحلیل اطلاعات پرسشنامه نیز با آزمون ویلکاکسون صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین دهیاری و توسعه اقتصادی روستا رابطه معناداری وجود داشته و دهیاری‌ها نقش مثبتی در توسعه اقتصادی روستاها ایفا کرده‌اند. همچنین دهیاری‌ها از نظر اقتصادی نقش چندانی در ایجاد زمینه برای تشکیل کارگاه‌های تولیدی در روستا نداشته‌اند، اما تاثیر مثبتی در بازاریابی محصولات کشاورزی و سنددار شدن املاک روستاییان داشته‌اند. داده‌های میدانی این تحقیق در سال 1389 گردآوری شده که در سال 1394 بازنگری و به‌روز شده و صحت آن به تایید دوباره رسیده است.
کلیدواژه دهیاری، توسعه اقتصادی، بخش بادرود، روستا
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, گروه جغرافیا, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی hamidreza63@elenoon.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved