>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت محلی و نقش آن در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: شهرستان چناران)  
   
نویسنده قنبری سیروس ,بهرامی کیوان
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:135 -146
چکیده    بیش از دو دهه از عرصه ورود عوامل مدیریت روستایی در قالب دهیاری و شورای اسلامی می‌گذرد. این نهادها در عرصه فعالیت خود در سطح روستاها در فرآیند توسعه روستایی نقش آفرینی کرده‌اند. توجه و بررسی میزان دخالت و فعالیت این مدیران در زمینه مسائل توسعه و عمران روستایی از جمله مواردی است که جای بحث و تحقیق دارد. مقاله پیش‌رو به بررسی نقش و عملکرد مدیریت روستایی در توسعه کالبدی سکونتگاه‌های روستایی پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش پیمایشی است. محدوده مطالعاتی این تحقیق ده روستای دارای طرح هادی و جمعیت بیش از 50 خانوار از شهرستان چناران می‌باشد. جامعه آماری در گروه اول شامل دو نفر از اعضای مدیریت روستایی (یک نفر دهیار و یک نفر شورای اسلامی) و در گروه دوم 354 نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن در این روستاها می‌باشند. روایی ابزار پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی دانشگاه و صاحب‌نظران توسعه روستایی مورد تایید واقع شده است. سنجش پایایی نیز، با استفاده از روش آلفای کرونباخ، برای پرسشنامه ساکنان محلی معادل 87/0 و برای مدیران روستایی معادل 91/0 محاسبه شد. یافته‌های تحقیق نقش موثر و کارآمد مدیریت محلی در توسعه کالبدی روستایی را تایید کرده است. بر اساس یافته‌های تحقیق به جز در معیار وضعیت اقتصادی، در معیارهای مورد بررسی بین دیدگاه دو جامعه آماری تفاوتی معنادار وجود دارد.
کلیدواژه مدیریت روستایی، توسعه کالبدی، سکونتگاه‌های روستایی، شهرستان چناران
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی hevari.xali@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved