>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش استراتژی‌های توسعه شهری cds در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با تلفیق مدل‌هایanp و swot (مطالعه موردی: شهرک بهار شیراز)  
   
نویسنده رضایی محمدرضا ,کریمی ببراز
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:109 -120
چکیده    اسکان غیررسمی نمودی از روند رو به رشد نابرابری های فضایی در شهرهاست، که ناشی از رشد سریع و نامتعادل شهرها می باشد و پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، کالبدی را به همراه دارد. استراتژی های توسعه شهر از دیدگاه های جدید و تاثیرگذار در بهبود روند برنامه ریزی سکونتگاه های غیررسمی می باشد. مهم ترین هدف تحقیق بررسی شرایط و مشکلات سکونتگاه های غیررسمی شهرک بهار شیراز با رویکرد cds در جهت ساماندهی شرایط آنهاست، و با بررسی شاخص های کالبدی، اجتماعی اقتصادی، زیست محیطی و برخورداری از خدمات اساسی به تحلیل سکونتگاه غیررسمی شهرک بهار شیراز می پردازد. پژوهش حاضر با ماهیت کاربردی و روش تحقیق ترکیبی (پیمایش و توصیفی تحلیلی) به بررسی نقش استراتژی های توسعه شهری در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با تلفیق مدل های anp و swot در شهرک بهار شیراز می پردازد. جامعه آماری متخصصان و مدیران شهری شیراز می باشد، حجم نمونه 100 نفر برآورد شد و از طریق روش نمونه گیری چند مرحله ای شناسایی و پرسشنامه های تحقیق تکمیل گردید، سپس با استفاده از مدل تحلیل شبکه و از طریق نرم افزار تصمیم گیری چندمعیاره superdecisons اوزان هر یک از استراتژی های ساماندهی مسکن در سکونتگاه غیررسمی شهرک بهار به دست آمد و همه معیارها با توجه به هدف بهبود وضعیت ساکنان شهرک بهار نیز به ترتیب مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بخش عمده سکونتگاه غیررسمی شهرک بهار ناشی از مهاجرتهای روستا شهری است که از احساس تعلق شهروندی پایینی برخوردار بوده و برای سکونتگاه غیررسمی شهرک بهار شیراز، ایجاد اشتغال ساکنین و بهبود کیفیت مصالح و ساخت و سازها با 86/22 درصد اهمیت، استراتژی برتر، حکمروایی خوب محلی با1/18 درصد استراتژی دوم و بهبود و افزایش کیفیت خدمات با 12درصد در اولویت سوم استراتژی قرار دارد.
کلیدواژه سکونتگاه‌های غیررسمی، استراتژی‌های ساماندهی،anp، کلان شهر شیراز
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, گروه جغرافیا و ‌برنامه‌ریزی شهری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved