>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش دفاتر ict روستایی در توسعه‌ی اجتماعی زنان روستاییِ شهرستان شهرضا  
   
نویسنده فرهادی فریبا ,ابراهیمی محمد صادق
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1394 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:137 -148
چکیده    پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در توسعه اجتماعی زنان روستایی انجام گرفته است. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بوده و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه در سال 1392 جمع آوری گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 5018 زن روستایی باسواد و بالای 15 سال ساکن در 16 روستای دارای دفاتر ict شهرستان شهرضا می باشد؛ که با استفاده از فرمول کوکران، 190 زن روستایی به عنوان نمونه ی آماری انتخاب و پرسشنامه‏ها به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب در بین آنان توزیع گردید. اعتبار صوری پرسشنامه با نظر متخصصین و اعتبار عاملی آن نیز با استفاده از آماره kmo برابر با 74/0 محاسبه گردید. پایایی ابزار تحقیق برای هر یک از مقیاس‏های اصلی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ از 79/0 تا 86/0 تایید گردید. داده‌های گردآوری شده با نرم افزار spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بیشترین میزان آگاهی زنان روستایی از «خدمات پایه دفاتر» و بیشترین میزان مراجعه آنان به دفاتر جهت دریافت همین خدمات می باشد. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه ی اجتماعی زنان روستایی به ترتیب در افزایش مشارکت و آگاهی زنان روستایی، بهبود کیفیت خدمات ارائه شدهدر روستا، عدالت اجتماعی زنان روستایی و رضایت از موقعیت و شرایط زندگی می باشد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیر وابسته توسعه ی اجتماعی زنان روستایی با متغیرهای تحصیلات، تعداد مسافرت زنان روستایی در سال و با استقلال مالی در سطح 05/0 و با آگاهی از خدمات و میزان استفاده از خدمات در سطح 01/0 رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی بیانگر آن است که سه متغیر مهم و تاثیرگذار بر متغیر وابسته توسعه اجتماعی زنان روستایی عبارتند از: درصد استقلال مالی زنان روستایی، آگاهی از خدمات دفاتر ict و میزان مراجعه به دفاتر ict جهت دریافت خدمات.
کلیدواژه توسعه اجتماعی، زنان روستایی، دفاتر خدمات ict، شهرستان شهرضا
آدرس دانشگاه عمران و توسعه, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران
پست الکترونیکی ebrahimi_ms@cc.iut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved