>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی انسجام اجتماعی در حفظ امنیت مرزی با تاکید بر تنوع قومی ـ مذهبی مطالعه موردی: شهرستان زابل  
   
نویسنده میرلطفی محمودرضا ,علوی زاده امیرمحمد ,هدایتی امین خورشید
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1394 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:57 -70
چکیده    استمرار و پایداری حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه در گرو انسجام و اتحاد اعضای آن جامعه می باشد. ایران کشوری متنوع از نظر قومی است. ویژگی های متمایزکننده ی اقوام از یکدیگر در ایران بیش تر بر مولفه های زبانی و مذهبی متمرکز می شود. سکونت قومیت‏های ایرانی در مناطق مرزی و همجوار با کشور هم زبان خود، زمینه مناسبی را برای وقوع بحران های قومی ـ مذهبی و متاثر ساختن امنیت ملی کشور فراهم می آورد. هدف از این پژوهش بررسی انسجام اجتماعی در حفظ امنیت مرزی با تاکید بر تنوع قومی ـ مذهبی منطقه سیستان می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و اطلاعات به روش میدانی با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه ی آماری 2610 خانوار می باشد و جامعه ی نمونه بر اساس فرمول کوکران 380 خانوار انتخاب گردید که در نهایت اطلاعات جمع آوری شده به وسیله ی نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t تک نمونه استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین شاخص های بعد انسجام موثر بر امنیت مرزها، شاخص های احترام به والدین و بزرگان همدیگر، همدردی در زمان وقوع حادثه ناخوشایند با خانواده عزادار، همیاری در فصل کار، با سطح معناداری صفردرصد، بالاترین رتبه را کسب کرده اند. اما در بین شاخص های امنیت اجتماعی موثر بر مرزها، شاخص های میزان رضایت از مسئولان امنیتی (669/6) و اعتماد به مرزنشینان (104/5) در بالاترین رتبه قرار گرفته که از تلاش مسئولان دولتی جهت برقراری امنیت در این منطقه نشات می گیرد. از بین شاخص های امنیت اقتصادی درصد جمعیت شاغل به کار در بخش کشاورزی (399/7) و درصد جمعیت شاغل به کار در بخش خدمات (282/4) در بالاترین رتبه قرار دارند و این نکته بیانگر آن است که مردم مرزی منطقه سیستان در صورت وجود منابع آبی کافی و حمایت های دولتی، به بخش کشاورزی تمایل بیشتری دارند. شاخص های دسترسی برابر به مناصب و موقعیت های اقتصادی (640/6) و دسترسی برابر به اطلاعات اقتصادی (982/8) کمترین رتبه را کسب کرده اند که لزوم سیاست گذاری مطلوبت تر در این حوزه را طلب می نماید.
کلیدواژه مرز، امنیت، انسجام اجتماعی، تنوع قومی ـ مذهبی، شهرستان زابل
آدرس دانشگاه زابل, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه زابل, ایران
پست الکترونیکی hedayati666@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved