>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی و پهنه بندی آلودگی هوای کلانشهر تبریز  
   
نویسنده اسماعیل نژاد مرتضی ,اسکندری ثانی محمد ,بارزمان سپیده
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1394 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:173 -186
چکیده    با سرعت زیاد شهرنشینی در ایران بسیاری از شهرها به ویژه کلان شهرها با معضلات زیادی مواجهه شدند که عدم پایداری را برای آنها به ارمغان آورده است. این پژوهش بحران آلودگی شهر تبریز به عنوان یکی از هشت شهر آلوده ایران را مورد بررسی قرار داده است. سوالات مطرح شده در تحقیق عبارت است از بهترین الگوریتم درونیابی در توزیع آلودگی هوا کدام است؟ تراکم آلاینده ها در کدام بخش شهر تبریز بیشتر است؟ کاربری های موثر در کاهش و افزایش آلودگی هوای شهر کدامند؟ برای پاسخ به این سوالات اطلاعات آماری آلاینده ها، مربوط به آلاینده های ذرات معلق هوا (pm10 )، ازن ( o3 )، دی اکسید گوگرد (so2 )، دی اکسید نیتروژن ( no2 ) و دی اکسیدکربن ( co2 ) در بازه ی زمانی سال های 1383 تا 1392 برای کلیه ماه های سال، از پنج ایستگاه سنجش آلاینده های هوای شهر گردآوری و سپس این اطلاعات با استفاده از افزونه زمین آماری نرم افزار arc gis درحالت های مختلف درون یابی و مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که: ضرایب میزان خطای درونیابی rmse و mae کریجینگ نسبت به idw از میزان پایین تری برخوردار بوده، لذا بهترین شیوه درونیابی تعیین گردید. همچنین نتایج با معیارهای کیفیت هوا از جمله psi آلودگی هوا مقایسه گردیده و وضعیت کیفیت هوای شهر در ایستگاه های مورد نظر تعیین و به نقش متقابل کاربری های اراضی موثر در کاهش یا افزایش آلودگی معرفی شدند.
کلیدواژه آلودگی هوا، درون یابی، زمین آمار، شاخص psi، کاربری اراضی، تبریز
آدرس دانشگاه بیرجند, ایران, دانشگاه بیرجند, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی sraha74@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved