>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی ابعاد کالبدی- فضایی کیفیت محیطِ شهری در بافت میانی شهرهای میانه اندام (مطالعه موردی: شهر زنجان)  
   
نویسنده تیموری اصغر ,اصغری زمانی اکبر
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1394 - دوره : 5 - شماره : 20 - صفحه:163 -176
  
کلیدواژه ارزیابی، کیفیت محیط شهری، بافت میانی، شهر زنجان.
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved