>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی منطقه ای   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:20


  tick  وقوع بحران های سیاسی اجتماعی و اثرات آن بر درآمد حاصل از گردشگری - نمونه موردی: کشورهای ایران، ترکیه، مصر - صفحه:1-14

  tick  سطح بندی توسعه یافتگی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر مولفه های فرهنگی - صفحه:15-28

  tick  ارزیابی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری استان لرستان با استفاده از مدل های ضریب کشش پذیری، Topsis و L.Q - صفحه:29-42

  tick  رتبه‌بندی برخورداری از شاخص‌های خدمات شهری با استفاده از مدلهای استورگس و V- Promethee (مورد مطالعه: شهرهای استان همدان) - صفحه:43-54

  tick  ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در استان همدان (با تاکید بر اقشار کم درآمد) - صفحه:55-68

  tick  تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی اشتغال در سکونتگاه های روستایی (موردپژوهی: نواحی روستایی استان اصفهان) - صفحه:69-80

  tick  بررسی اثرات اجتماعی و زیست محیطی شهرک های صنعتی بر نواحی روستایی مطالعه موردی: شهرک صنعتی چناران - صفحه:81-96

  tick  امکان سنجی نواحی مستعد کشت پسته در شهرستان دامغان با استفاده از رهیافت ویکور - صفحه:97-110

  tick  بررسی نقش منطقه ی ویژه اقتصادی در توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی:‌ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان- استان قم) - صفحه:111-124

  tick  پهنه بندی فضایی سکونتگاه های روستایی در معرض مخاطرات محیطی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره ویکور (مطالعه موردی: شهرستان تالش) - صفحه:125-136

  tick  تحلیلی بر عوامل موثر در قطعه قطعه شدن اراضی زراعی در شهرستان خمین (نمونه موردی: روستای میشیجان علیا) - صفحه:137-150

  tick  تاثیر گرایشات فردی بر شکل گیری الگوهای جابجایی در مناطق شهری (مطالعه موردی: مناطق 4 و 10 شهر شیراز) - صفحه:151-162

  tick  ارزیابی ابعاد کالبدی- فضایی کیفیت محیطِ شهری در بافت میانی شهرهای میانه اندام (مطالعه موردی: شهر زنجان) - صفحه:163-176

  tick  تحلیل عوامل موثر در بکارگیری عملیات کشاورزی حفاظتی توسط بهره‏برداران کشاورز (مطاله موردی: شهرستان دیواندره) - صفحه:177-190

  tick  کاربرد برنامه انتقال حقوق توسعه به منظور حافظت از اراضی کشاورزی در شهرستان تنکابن - صفحه:191-202

  tick  مورفولوژی فضائی دیاپیر نمکی در تعامل با ژئوتوریسم داخلی و خارجی و نقش آن در توسعه پایدار منطقه ای استان فارس - صفحه:203-214
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved