>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی منطقه ای   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:18


  tick  تحلیل نابرابری های توسعه منطقه ای در بخش بهداشت و درمانِ استان اردبیل - صفحه:1-14

  tick  گروهبندی بافت های فرسوده شهری در استان خراسان رضوی (با تاکید بر روش تحلیل خوشهای سلسله مراتبی) - صفحه:15-26

  tick  سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق بیست و دو گانه کلانشهر تهران - صفحه:27-42

  tick  ارزیابی تاثیرات زیست محیطی گسترش بی رویه شهرها (مطالعه موردی: پروژه مسکن مهر شهر طرقبه) - صفحه:43-58

  tick  پهنه بندی ژئومورفولوژیکی تناسب زمین در شهرستان اراک با استفاده از مدل منطق فازی (با رویکرد توسعه آتی شهر اراک) - صفحه:59-72

  tick  اولویت بندی استقرار صنایع روستایی در شهرستان مرودشت با استفاده از شاخص مرکزیت و مدل Ahp - صفحه:73-84

  tick  تحلیل فضایی عوامل موثر بر کیفیت زندگی در سکونتگاه های روستایی (نمونه: بخش سیمکان شهرستان جهرم) - صفحه:85-100

  tick  سطح بندی سکونتگاه های روستایی با تاکید بر مولفه های سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: دهستان تیرجرد شهرستان ابرکوه) - صفحه:101-116

  tick  تحلیل آماری، ترمودینامیکی و همدیدی پدیده تگرگ در استان لرستان - صفحه:117-130

  tick  تاثیرات صنعت گردشگری بر توسعه اجتماعی فرهنگی شهر بوشهر - صفحه:131-140

  tick  واکاوی کیفی مشکلات گردشگری روستایی با استفاده از نظریه مبنایی (مورد مطالعه: روستای شگفت سرآقاسید شهرستان کوهرنگ) - صفحه:141-156

  tick  برآورد ارزش گذاری اقتصادی - تفرجگاهی آبشار و محوطه تفریحی خفر و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (Cvm) - صفحه:157-170
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved