>
Fa   |   Ar   |   En
   طبقه‌بندی دما و بارش در ایران‌زمین با استفاده از روش‌های زمین‌آمار و تحلیل خوشه‌ای  
   
نویسنده خسروی محمود ,دوستکامیان مهدی ,میرموسوی سید حسین ,بیات علی ,بیگ رضایی احسان
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1393 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:121 -132
چکیده    زمین‌آمار یکی از مهم ترین روش‌های برآورد توزیع مکانی پدیده‌های جغرافیایی به‌ویژه بارش و دما می‌باشد؛ چرا که برآورد دقیق آنها در بسیاری از علوم مانند هیدرولوژی، جغرافیا، کشاورزی و آبیاری حایز اهمیت می‌باشد. در این مطالعه به ‌منظور دست‌یابی به بهترین روش درون‌یابی دما و بارش ایران از روش‌های زمین‌آمار کریجینگ ساده (SK)، کریجینگ معمولی (OK) و کریجینگ عام (UK) استفاده شده است. در این راستا برای دست‌یابی به این مقصود180 ایستگاه همدیدی و کیلیماتولوژی کشور که دارای بیشترین طول دوره آماری بوده اند، در محدوده کشور انتخاب شد. سپس برای انجام این پژوهش ماتریسی با ابعاد 118 109 ایجاد گردید و به‌عنوان پایگاه داده‎ای در این تحقیق مورد استفاده واقع شد. پس از مشخص شدن بهترین روش میان یابی به‌منظور طبقه‌بندی از تحلیل خوشه استفاده شد. برای تجزیه تحلیل داده ها و ترسیم نمودارها از نرم‌افزارهای ArcGIS, SPSS و MATLABبهره گرفته شد. یافته‌ها نشان داد که روش کریجینگ ساده از نوع نمایی و کریجینگ معمولی از نوع کروی بهترین روش برای میان یابی و درون‌یابی بارش و دما می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه خوشه‌ای بروی یاخته‌های دما و بارش پنج پهنه اقلیمی را مشخص نمود که این مناطق عبارت است از: معتدل گرم - سرد و نیمه‌خشک – معتدل مرطوب – گرم خشک – بسیار گرم و خشک.
کلیدواژه ایران ,روش‌های زمین‌آمار ,تجزیه خوشه‌ای ,دما ,بارش
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه زنجان, ایران, دانشگاه زنجان, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه زنجان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved