>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری- نهادی موثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف)  
   
نویسنده علی اکبر عنابستانی علی اکبر عنابستانی
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1393 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:45 -60
چکیده    مشارکت بدون شک عامل اساسی در توفیق فرایند طرح‌های توسعه روستایی است، اما تمرکز قدرت نزد دولت و نهادهای اجرایی سبب می‌گردد تا مشارکت مردم در فرایند تهیه، اجرا و نگهداری این طرح‌ها، با چالش روبرو شود. در این مقاله تلاش شد تا عوامل ساختاری-نهادی موثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، 21 روستا که در آنها طرح هادی اجرا شده است و از بین آنها10 روستا با جمعیت 5504 خانوار به روش نمونه‌گیری انتخاب گردید. در سطح روستاهای مورد مطالعه با روش نمونه‌گیری (کوکران) 233 خانوار روستایی‌ انتخاب و به روش نمونه‌گیری تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفتند. یافته‌های مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون‌های همبستگی تیپ پیرسون نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌دار و نسبتاً قوی با ضریب 477/0 بین عوامل ساختاری-نهادی موثر بر مشارکت و فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی وجود دارد، به نحوی که عوامل ساختاری- نهادی موثر بر مشارکت حدود 25 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نماید و در بین عوامل ساختاری- نهادی، متغیر نقش تشکل‌های مردم نهاد در مشارکت‌آفرینی به میزان 6/25 درصد بر روند اجرای طرح هادی تاثیرگذار بوده است. در توزیع فضایی رابطه بین عوامل ساختاری-نهادی موثر بر مشارکت و روند اجرای طرح‌های هادی در شش روستا، همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی وجود دارد.
کلیدواژه دولت ,رسانه ارتباط جمعی ,تشکل مردم نهاد ,مشارکت روستاییان ,طرح هادی.
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved