>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی منطقه ای   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:13


  tick  تعیین نظام سلسله مراتبی شهرهای استان لرستان بین سال های1390-1335 با مدلهای همسایگی، آنتروپی و حد اختلاف طبقه ای - صفحه:1-12

  tick  رویکرد فازی و پهنه‌بندی فقر چندبعدی در فضاهای شهری (نمونه موردی: شهر کامیاران) - صفحه:13-30

  tick  تحلیلی بر عملکرد مدیریت فضای سبز شهری و بازده اجتماعی- توسعه ای آن در شهر ایذه - صفحه:31-44

  tick  تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری- نهادی موثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف) - صفحه:45-60

  tick  نقش یکپارچه‌سازی اراضی در بهبود زمینه‌های کارآفرینی کشاورزی در شهرستان خدابنده (مورد: روستاهای حوزه خدمات کشاورزی نورآباد) - صفحه:61-74

  tick  ارزیابی کارکرد شهرهای کوچک در توسعه ناحیه ای روستاهای پیرامون با استفاده از مدل Ahp در نرم افزار Gis (مورد مطالعه: شهر بنجار- شهرستان زابل) - صفحه:75-86

  tick  میزان توان و توزیع فضایی سرمایه های ارسالی مهاجران بین الملل در بخش بهداشت و درمان (مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی شهرستان لامرد) - صفحه:87-102

  tick  ارزیابی مشخصه های خشکسالی اقلیمی در منطقه لارستان - صفحه:103-120

  tick  طبقه‌بندی دما و بارش در ایران‌زمین با استفاده از روش‌های زمین‌آمار و تحلیل خوشه‌ای - صفحه:121-132

  tick  تهدیدات زیست محیطی در کشورهای منطقه ی ژیوپلیتیکی خلیج فارس با تاکید بر بحران منابع آب - صفحه:133-143
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved