>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی منطقه ای   
سال:1392 - دوره:3 - شماره:12


  tick  تحلیل فضایی توسعه منطقه ای در استان بوشهر با بهره گیری تلفیقی از روش های تصمیم گیری چند معیاره - صفحه:1-10

  tick  سنجش شاخصهای توسعه یافتگی در استانهای کشور طی سال های 1383 تا 1388 - صفحه:11-20

  tick  ارزیابی تناسب عملکردی پارک های بانوان با استفاده از مدل Ahp (نمونه موردی: کلانشهر تبریز) - صفحه:21-34

  tick  نقش استراتژی توسعه شهری (Cds) در سیاست‌های تامین مسکن گرو های کم درآمد شهری (مورد مطالعه: ناحیه صفرآباد و بی سیم شهر زنجان) - صفحه:35-48

  tick  سطح بندی دهستان های شهرستان بندرانزلی بر اساس تغییرات کاربری اراضی روستایی (با استفاده از مدل فرایند سلسه مراتبیAhp) - صفحه:49-60

  tick  ارزیابی عملکرد دهیاریها درتوسعه کالبدی- فضایی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: بخش کردیان- شهرستان جهرم) - صفحه:61-70

  tick  بررسی تغییرات شاخص اقلیم گردشگری (T.C.I) در استان اصفهان دوره زمانی (2005-1976) - صفحه:71-82

  tick  تحلیلی بر اثرگذاری اشتغال زنان مناطق عشایری بر اقتصاد خانوارهای آنها (مطالعه موردی: عشایر شهرستان چراداول) - صفحه:83-92

  tick  روش های نوین ناحیه بندی در فضاهای جغرافیایی - صفحه:93-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved