>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عناصر کالبدی در مکان یابی سایت پرواز تفریحی استان اصفهان با استفاده از سیستم موقعیت یاب جغرافیایی- GIS  
   
نویسنده قاسمی نوشین ,گندمکار امیر
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:97 -106
چکیده    خوانش فضا همچون متن، وابسته به جریانی دوسویه است که در یک سوی آن شناخت فضاهای تفریحی و تقاضاهای موجود در آن و در سوی دیگر درک و سنجشی ژرفانگر پیرامون فضای مربوطه، قرار دارد. از آنجا که انتخاب محل تاثیرات عمیقی در موفقیت و بقای یک طرح دارد، لذا کلیه ضوابط می بایست دقیقاً شناسایی و در رابطه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار گیرند. در بررسی های مکان-یابی ضوابط کالبدی به عنوان عوامل به هم پیوسته تاثیرات مستقیم در این گونه فضاها دارند. در این پژوهش به منظور مکان یابی سایت پرواز تفریحی در استان اصفهان نقش عناصر کالبدی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. با استفاده از نرم افزار GIS پارامترهای کاربری اراضی، حریم هوایی، مناطق تحت حفاظت محیط زیست و مراکز مسکونی هرکدام به صورت لایه ای جداگانه در محدوده ی استان به عنوان نمونه بررسی شدند، سپس با روی هم گذاری لایه های ایجاد شده، نقشه نهایی پهنه های دارای شرایط مناسب کالبدی برای احداث سایت پرواز تفریحی با مساحتی در حدود 1900 کیلومترمربع برای استان اصفهان تشخیص داده شد. خروجی نهایی پژوهش نقشه ی مکان های مناسب و مشروط حدود 2 درصد از وسعت سطح استان اصفهان برای برنامه ریزی سایت پروازهای تفریحی می باشد.
کلیدواژه حریم هوایی ,کاربری اراضی ,مناطق تحت حفاظت محیط زیست ,مکان یابی سایت پروازی ,اصفهان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved