>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش اقتصاد غیر زراعی بر ماندگارسازی روستاییان در مناطق روستایی شهرستان سمیرم  
   
نویسنده علوی زاده سید امیرمحمد ,میرلطفی محمودرضا
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:71 -82
چکیده    ماندگاری روستاییان در روستاها به طور بلافصلی با موضوع مهاجرت روستا- شهری پیوند دارد. بنابراین انتظار می رود بخش عمده ای از دلایل دامن زننده به این گونه از مهاجرت ها موجبات عدم مانداگاری روستاییان در روستاها را به دنبال داشته باشد. یکی از دلایل این پدیده، مشکلات اقتصادی حاکم بر فضاهای روستایی است. مسایلی چون بیکاری آشکار و پنهان، کمبود و بی ثباتی درآمد، فقر روستایی و غیره که عمدتاً در ساختارهایی بروز می یابند که در آنها کشاورزی معیشتی و بویژه فعالیت در بخش‏های زراعی سهم بالایی از اشتغال و درآمد را در فقدان منابع درآمدی دیگر، بخود اختصاص می دهد. جهت کاهش اثرات سو این مسایل و ارتقا سطح زندگی روستاییان که خود نهایتاً کاهش در مهاجرت دایم از روستاها را نتیجه می دهد، استراتژی های گوناگونی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد غیر زراعی یکی از مهم ترین آنها است که با توجه به کارکردهای خود از توانایی قابل ملاحظه ای در این ارتباط برخوردار است. در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین میزان پرداختن به فعالیت های غیر زراعی و ماندگاری روستاییان در محل سکونت شان پرداخته شده و مواردی چون نرخ رشد جمعیت، درآمد، اشتغال، کیفیت زندگی و تمایل به ماندن در روستا در بین 423 خانوار روستایی به عنوان نمونه آماری از بین خانوارهای روستایی شهرستان سمیرم در قالب پیمایشی مبتنی بر پرسش نامه محقق ساخته و مطالعات اسنادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از برتری خانوارهای فعال در بخش غیر زراعی نسبت به سایر خانوارهای روستایی در ارتباط با مقولات مورد بررسی می‏باشد. به بیان دیگر این خانوارها از درآمدهای بالاتر، کیفیت زندگی مطلوب تر، رضایت از زندگی بیشتر و تمایل به ماندگاری بالاتر در روستا نسبت به گروه دیگر برخوردار بوده اند.
کلیدواژه روستا ,اقتصاد غیر زراعی ,مهاجرت ,ماندگاری روستاییان ,کیفیت زندگی ,سمیرم
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه زابل, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved