>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر وضعیت توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان فارس  
   
نویسنده مومنی مهدی ,قهاری غلامرضا
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:53 -66
چکیده    روند تحولات اجتماعی‌، اقتصادی و فرهنگی در دهه‌های اخیر و گوناگونی بستر جغرافیایی، به شکل‌ گیری نوعی خاص از نظام فضایی استقرارگاه‌های انسانی در پهنه ی سرزمینی منجر شده است. در این راستا عدم تعادل فضایی در ارایه خدمات و تسهیلات مولد و زیربنایی و همچنین عدم هماهنگی بین رشد و توسعه نواحی و مناطق مختلف موجب برهم خوردن نظم فضایی سکونتگاه‌ها از یک‌سو و رشد شتابان و بی‌رویه‌ی بعضی از شهرهای درجه اول گردیده است. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل روند توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان فارس در بازه‌ی زمانی1380 تا 1390 ‌و بررسی نابرابری‌های فضایی توسعه در این مناطق می‌باشد. این پژوهش با به‌کارگیری تکنیک‌های آماری تاکسونومی عددی، ضریب ویلیامسون و رگرسیون چند متغیره، سطح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان را با 6 شاخص اصلی و 52 زیرشاخص مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که: در طول دوره‌ی آماری، از تعداد شهرستان‌های توسعه یافته کاسته شده و بر تعداد شهرستان‌های محروم افزوده شده است. دلیل اصلی اختلاف توسعه‌یافتگی در شهرستان‌های استان، ناشی از عدم توزیع عادلانه خدمات، زیرساختها و شاخص‌های مرتبط با بخش های کشاورزی و آموزشی- بهداشتی می‌باشد.
کلیدواژه توسعه‌یافتگی ,نابرابری فضایی ,تاکسونومی عددی ,رگرسیون چند متغیره ,فارس
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved