>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر نقش پروژه ترسیب کربن در توانمندسازی زنان روستایی (مطالعه موردی: حسین آباد غیناب- شهرستان سربیشه)  
   
نویسنده فال سلیمان محمود ,صادقی حجت ا... ,موحدی پور معصومه
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 8 - صفحه:13 -27
چکیده    دستیابی به توسعه پایدار در تمام جوامع انسانی بدون مشارکت زنان امکان پذیر نیست. در کشورهای جهان سوم، راهبردهایی برای مشارکت عملی زنان در توسعه اتخاذ شده است. یکی از راهبردهادر امر توسعه، راهبرد توانمند سازی زنان می باشد. در کشور ایران نیز گام هایی در این زمینه برداشته شده است. پروژه ی ترسیب کربن، در حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه از جمله برنامه های توسعه است که با اتخاذ استراتژی مشارکت مردم محلی و بکارگیری توام زن و مرد، سعی در توانمندسازی زنان داشته است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش این پروژه بر توانمندسازی زنان روستایی می باشد. روش تحقیق از نوع مطالعات بنیادی- کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها جز تحقیقات توصیفی- تحلیلی و میدانی می باشد، که ضمن جمع آوری اطلاعات توصیفی، نتایج حاصل نیز از طریق آزمون هایt تک نمونه ای، توکی و تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پروژه در افزایش توانمندی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موفق بوده است. به گونه ای که نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای با اطمینان 95 درصد و در سطح خطای 05/0 و مقدار p برابر با 0001/0، موثر بودن پروژه ترسیب کربن در افزایش توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی را تایید کرده است. بر این اساس سطح آگاهی زنان، درآمد، افزایش و تنوع فعالیت های شغلی، استقلال مالی، مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ها و تغییر نگرش زنان، با فعالیت پروژه، مطلوبتر و سیر صعودی داشته است.
کلیدواژه توانمندسازی ,زنان روستایی ,پروژه ,ترسیب کربن ,برنامه ریزی روستایی ,حسین آباد غیناب
آدرس دانشگاه بیرجند, ایران, دانشگاه بیرجند, ایران, دانشگاه بیرجند, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved