>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل فضایی حوضه کُر با تکیه بر استدلالهای ژیومورفیک و هیدرولوژیک  
   
نویسنده کمانه عبدالعلی ,نادری صالح ,طاهری عبدالله ,ساکت مجید
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1390 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:69 -82
چکیده    در پژوهش های ژیومورفولوژی حوضه ها را می توان از سه دیدگاه مورد مطالعه قرار داد؛ که این دیدگاه ها عبارتند از I. دیدگاه تاریخی (موریس دیویس و طرفداران نظریه او)، II . کاتاستروفیسم (بزرگی وقوع رویدادها با توجه به بسامد این رویدادها) و III. دیدگاه سیستمی (تراز بیلان انرژی و ماده ورودی و خروجی از حوضه های ژیومورفیک). در مقاله حاضر تحولات ژیومورفولوژیکی حوضه کر از دریچه تیوری فضایی مورد پژوهش قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش تعیین وضعیت تعادلی و پایداری حوضه از گذشته تاحال و در آینده می باشد. روش انجام تحقیق تعیین ورودی و خروجی ماده و انرژی (بارش، تابش خورشیدی، تکتونیک و نیوتکتونیک و ...) به حوضه با توجه به سیبرنتیک میان دادی حوضه هم چنین محاسبه بیلان انرژی و ماده در سطح حوضه با توجه به آنتروپی مثبت و منفی در سطح حوضه بوده است. با استناد به یافته-های پژوهش حاضر که حاصل برآیند سیبرنتیکی بین فرم و فرآیند در حوضه است، می توان با اطمینان اظهار نمود که حوضه در چه وضعیت تعادلی قرار داشته است که خود این وضعیت تعادلی موجود، برآیند حالت های تعادل ایستا، دینامیکی و یک نواخت است که بر وضعیت ژیومورفولوژیک حوضه مسلط می باشند. بنابراین با توجه به وضعیت سیستم ژیومورفیک حوضه بهترین روش آمایشی حوضه از میان روش های (برنامه ریزی، مدیریت ریسک و مدیریت بحران) در حوضه که هم مستلزم صرف هزینه های گزاف نباشد و هم باعث ایجاد اغتشاش در پایداری و تعادل ژیومورفولوژیک حوضه رودخانه کر نگردد؛ استفاده از شیوه مدیریت بحران می باشـــد.
کلیدواژه تعادل ,فرم ,فراینـد ,ورودی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved