>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه بین سرمایه ی اجتماعی و رضامندی شغلی کشاورزان شهرستان کرمانشاه  
   
نویسنده علی بیگی امیر حسین ,جعفری نیا معصومه ,قربانی فاطمه ,سلیمانی عادل
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1390 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:69 -80
چکیده    امروزه رضامندی را که یکی از شاخص های مهم رفاه اجتماعی است تابعی از سرمایه ی اجتماعی می دانند. رضایت شغلی احساس عاطفی مثبتی است که در نتیجه ی انجام کار در فرد ایجاد می شود از سویی سرمایه اجتماعی سرمایه ناملموسی است که بسیاری از امور زندگی روزانه ی مردم را در بر می گیرد و به بهبود شرایط زندگی اجتماعی منجر می شود. بدین منظور تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف کلی بررسی رابطه‌ی بین سرمایه ی اجتماعی و رضامندی از شغل کشاورزی در بین کشاورزان شهرستان کرمانشاه انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کشاورزان سرپرست خانوار ساکن روستاهای شهرستان کرمانشاه بودند (24391 = N) که تعداد350 نفر از آنان با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان با روش نمونه-گیری خوشه ای دو مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای بود که روایی ابزار با استفاده از پانل متخصصان تعیین شد و پایایی آن به وسیله‌ی آزمون کرونباخ آلفا مورد آزمون قرار گرفت که ضرایب آلفای محاسبه شده برای کلیه بخش‌ها بالاتر از 7/0 گزارش گردید. یافته ها حاکی از وجود سرمایه ی اجتماعی در حد نسبتاً پایینی (به ویژه از بعد شناختی آن) در بین کشاورزان بود که این میزان سرمایه ارتباط مثبتی با رضایت آنان از شغل کشاورزی داشت.
کلیدواژه سرمایه اجتماعی ,رضایت شغلی ,کشاورزان ,کرمانشاه.
آدرس دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه رازی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved