>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر ویژگی های اقتصادی– اجتماعی خانوارهای شهری استان فارس در استفاده از رایانه  
   
نویسنده نونژاد مسعود ,طرازکار محمد حسن
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1390 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:29 -38
چکیده    با توجه به اهمیت پذیرش نوآوری‌های جدید در مناطق مختلف، در این مطالعه عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر استفاده از رایانه توسط خانوارهای شهری استان فارس مورد بررسی قرار گرفت و برای این منظور از مدل پروبیت استفاده شد. داده‌های اولیه این پژوهش، اطلاعات جمع آوری شده در قالب طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، در سال 1387 می‌باشد و 580 خانوار شهری استان فارس را در بر می‌گیرد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از بسته نرم افزاری Microfit استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که عوامل مختلفی از جمله بعد خانوار، تعداد افراد با سواد در خانواده، درآمد خانوار و همچنین استفاده از سایر فن آوری‌های جدید مانند تلفن همراه بر استفاده از رایانه موثر می‌باشند.
کلیدواژه پذیرش رایانه ,مدل پروبیت ,خانوارهای شهری ,استان فارس
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved