>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مهاجرت های روستایی و تاثیر آن بر مورفولوژی شهرها نمونه موردی : شهر سقز   
   
نویسنده شمس مجید ,قمری مصطفی ,عبودی ادریس ,محمدی کاوه
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1390 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:57 -68
چکیده    در برنامه ریزی های ناحیه ای یکی از اصول مسلم، پیوند ناگسستنی شهر و روستا و ارتباط آنها با یکدیگر است که درکالبد، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نقاط جمعیتی ملموس و مسجل می باشد. از این رو یکی از عوامل تاثیرگذار در مورفولوژی شهرها، حرکات جمعیت روستایی آنها است. این پدیده در شهرهای میانی و کوچک بخوبی مشهود است. حرکات ناسنجیده جمعیت روستایی می تواند عوارض نامطلوبی بر پیکر شهرها داشته باشد و مورفولوژی آنها را دچار دگرگونی ناهنجاری بنماید. همچنین چهره ی روستاها را نیز از رونق بیندازد و باعث رکود و انزوای جغرافیایی آنها گردد. این پژوهش روند فوق را برای روستاهای شهر سقز از توابع استان کردستان بررسی می کند. جامعه آماری در این پژوهش40 روستا در حوزه سقز می باشد. روش بررسی توصیفی- تحلیلی است که در آن مورفولوژی شهر سقز و گسترش فیزیکی آن در فاصله زمانی سالهای 1385- 1345 بررسی می شود. این روند در رابطه با مهاجرت جمعیت روستایی ارتباط معنی داری را به ذهن متبادر می کند که در نتیجه می توان گفت: مورفولوژی شهری در این مکان جغرافیایی بیش از همه از مهاجرت جمعیت روستایی پیرامون خود تاثیر پذیرفته است.
کلیدواژه جمعیت روستایی ,مهاجرت ,مورفولوژی شهرهای میانی ,گسترش افقی ,سقز
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved