>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردسنجی توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام (با استفاده از مدلSWOT و تشکیل ماتریس اندازه گیری کمی راهبردی QSPM)  
   
نویسنده امیدی نبی
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:93 -102
چکیده    نقش صنعت گردشگری برای ایجاد تعادل بین توسعه ی پایدار و ارتقا سطح کیفی زندگی جوامع محلی، بسیار با اهمیّت و قابل توجه است و به طور موثری می تواند مشکلات جوامع فقیر و کم درآمد را مهار کند. در این تحقیق تلاش شده است تا ضمن تحلیل وضعیت موجود، به بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدات استان ایلام در زمینه توسعه صنعت گردشگری پرداخته شود. به این منظور ابتدا با استفاده از داده های به دست آمده از پرسشنامه به تعیین ابعاد چهارگانه مدل SWOT پرداخته شده و بر پایه نتایج به دست آمده، راهبردهایی برای وضعیت های مختلف تعیین گردید و در نهایت با استفاده از ماتریس اندازه گیری کمی، هر یک از راهبردها با استفاده از مولفه های چندگانه مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد امتیاز موزون استان ایلام در ماتریس های عوامل خارجی = 06/3 (مطلوب)‌ و عوامل داخلی = 05/2 می باشد که بدین ترتیب وضعیت کلی استان، در خانه شماره 2 ماتریس ترکیبی قرار می گیرد که بیانگر اتخاذ راهبردهای رشد و توسعه در رابطه با توسعه ی صنعت گردشگری در استان ایلام با توجه به گشایش مرز عراق است. همچنین سنجش کمی راهبردها نشان داد از بین راهبردهای تدوین شده، راهبرد تمرکز بر نیازها و دست یابی به پیش شرطهای اصلی توسعه، نظیرگسترش راه-ها، ایجاد شبکه ریلی (ST7) و تاکید بر مزیت های اصلی در معرفی موقعّیت مرزی استان (ST1) با داشتن بالاترین نمره (به ترتیب 2.3 و 1.66) دارای بیشترین جذابیت، و راهبرد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی (ST4) با نمره 0.81 دارای کمترین جذابیت می باشد.
کلیدواژه SWOT ,QSPM ,صنعت گردشگری ,امکان سنجی ,ایلام
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved