>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و تحلیل قابلیت های مزایای نسبی توسعه منطقه ای در بنادر شمال ایران با استفاده از تلفیق تکنیک های TOPSIS و ELECTRE  
   
نویسنده پریزادی طاهر ,اسدی صالح ,مولایی قلیچی محمد ,شیخی حجت
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 6 - صفحه:15 -29
چکیده    بنادر یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی مناطق اند که دارای توان ها و فرصت های سرمایه گذاری فراوانی هستند. در واقع هر منطقه مزیت های متفاوت جغرافیایی و محیطی جهت توسعه را دارا است و همین امر سبب نابرابری در پیشرفت کشورها شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی، شناخت و تحلیل امکانات و توانمندی های جغرافیایی بنادر دریای خزر به منظور توسعه این منطقه است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع اسنادی و هم چنین بهره گیری از تکنیک های TOPSIS و ELECTRE است. به منطور وزن دهی معیارها نیز از مدل AHP استفاده شده است. پس از بررسی های کلی و مقایسه معیارها، از میان بنادر شمال کشور که در محدوده ی دریای خزر واقع شده اند؛ سه بندر نوشهر و امیرآباد در استان مازندران و انزلی در استان گیلان به منظور انجام این پژوهش انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بندر انزلی در میان سه بندر مورد مقایسه فوق در مرتبه اول اهمیت به لحاظ معیارهای مورد بررسی قرار گرفته است و به عنوان مناسب ترین بندر جهت توسعه منطقه ی شمال کشور انتخاب شد
کلیدواژه اولویت بندی ,توسعه منطقه ای ,TOPSIS ,ELECTRE ,بنادر شمال.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه ایلام, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved