>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر گذران اوقات فراغت در مناطق شهری ایران (مطالعه موردی: منطقه 8 مشهد)  
   
نویسنده سرایی محمد حسین ,روستا مجتبی ,اشنویی امیر
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:25 -38
چکیده    یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد، عرصه فراغت است. اوقات فراعت و نحوه گذران آن از مباحث تازه ای است که پس از انقلاب صنعتی و رشد صنایع و فناوری، توجه محققین را برانگیخته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر میزان اوقات فراغت در شهر مشهد است. در این تحقیق، رابطه میان متغیرهای زمینه ای (جنسیت)، طبقه اجتماعی و سرمایه اجتماعی شهروندان مشهدی با میزان گذران اوقات فراغتشان مورد سنجش قرار گرفت. روش تحقیق، پیمایشی از طریق ابزار پرسشنامه خودساخته می باشد. شیوه نمونه گیری، سهمیه ای است. بر این اساس منطقه هشت مشهد با جامعه آماری166270 نفر انتخاب و پرسشنامه ها به تعداد 383 خانوار توزیع شده است. برای آزمون متغیرهای تحقیق با استفاده از نرم افزار آماریSpss و آزمون آماره t، لون، رگرسیون رابطه ی متغیرها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات نشان می دهد میزان رضایت از گذران اوقات فراغت بر میزان گذران اوقات فراغت اثر مثبت دارد، سرمایه اجتماعی تاثیری مثبت بر میزان گذران اوقات فراغت دارد، طبقه اجتماعی فرد اثر مثبتی بر میزان گذران اوقات فراغت دارد. همچنین میزان گذران اوقات فراغت در بین مردان و زنان متفاوت است. نهایتاً نتایج تحقیق بیان می کند که طبقات مختلف جامعه از سرمایه اجتماعی یکسان برخوردار نیستند و سطح برخورداری افراد در طبقات اجتماعی و اقتصادی جامعه، بر نوع رفتار افراد جامعه تاثیرگذار است و با توجه به اینکه اوقات فراغت نوعی رفتار تلقی می شود، میزان بهره مندی از سرمایه اجتماعی بر مشارکت افراد در فعالیت های فراغتی موثر است.
کلیدواژه اوقات فراغت ,سرمایه اجتماعی ,طبقه اجتماعی ,شهروندان ,مشهد
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved