>
Fa   |   Ar   |   En
   سطح‌بندی شهرستان‌های استان زنجان بر اساس شاخص‌های توسعه فرهنگی با استفاده از مدل TOPSIS  
   
نویسنده مشکینی ابوالفضل ,قاسمی اکرم
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:1 -11
چکیده    تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی باعث تمرکز امکانات و ایجاد فضاهای فرهنگی خاص در برخی از مناطق می‌شود و تعداد زیادی از مناطق دیگر از امکانات فرهنگی محروم‌ می‌مانند، این بدان معناست که از پتانسیل‌های موجود آن‌ها نیز استفاده نمی‌شود. توزیع متعادل، فقط به معنای دادن امکانات و فضاهای فرهنگی نیست، بلکه معنای وسیع‌تر آن استفاده از توان بالقوه ی مناطق محروم نیز هست، چرا که به هر جهت برخی از مناطق توان بالقوه‌ی فرهنگی را دارند که تاکنون از آن‌ها استفاده نشده است و این عدم استفاده، خود به معنای عدم تعادل است. هدف از این پژوهش سطح‌بندی شهرستان‌های استان زنجان از بعد توسعه فرهنگی است. جامعه آماری شامل، 7 شهرستان از توابع استان زنجان می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات و داده‌ها از روش کتابخانه‌ای ـ اسنادی و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش TOPSIS استفاده شده است. معیارهای مورد استفاده در سطح‌بندی گزینه‌ها، با استفاده از روش مقایسات زوجی (AHP) وزن‌دهی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر آن است که بین شهرستان‌های استان زنجان، از نظر بهره‌مندی از فضاها و امکانات فرهنگی تفاوت چشم‌گیری وجود دارد؛ به گونه‌ای که شهرستان‌های زنجان و ماهنشان، از بالاترین رتبه و شهرستان‌های خدابنده و ایجرود با اختلاف زیادی نسبت به دیگر شهرستان‌های استان از کمترین رتبه از نظر شاخص‌های فرهنگی بر اساس مدل تاپسیس برخوردارند.
کلیدواژه توسعه فرهنگی ,تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) ,مدل TOPSIS ,زنجان
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved