>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی منطقه ای   
سال:1391 - دوره:2 - شماره:7


  tick  سطح‌بندی شهرستان‌های استان زنجان بر اساس شاخص‌های توسعه فرهنگی با استفاده از مدل Topsis - صفحه:1-11

  tick  تحلیل اثربخشی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی از دیدگاه روستاییان شهرستان کرمانشاه - صفحه:13-24

  tick  عوامل موثر بر گذران اوقات فراغت در مناطق شهری ایران (مطالعه موردی: منطقه 8 مشهد) - صفحه:25-38

  tick  سنجش عوامل موثر بر میزان موفقیت تعاونی های برتر در شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:39-51

  tick  تحلیل و ارزیابی کارکرد شهرهای کوچک در توسعه روستاهای پیرامونی (نمونه موردی: شهر سرابله- شهرستان شیروان- چرداول) - صفحه:53-64

  tick  تحلیلی جغرافیایی پیرامون اثرگذاری کالبد مناطق شهری بر ایجاد جرم نمونه موردی: سکونتگاه های غیررسمی مشهد - صفحه:65-75

  tick  مدل سازی، پیش بینی و بررسی روند بارش در ایستگاه های منتخب استان فارس - صفحه:77-91

  tick  تحلیلی بر شناخت توانمندیها و برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در سد کارون 4 (با استفاده از مدل Swot) - صفحه:93-108
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved