>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی مشارکتی توسعه روستاها با تاکید بر بازارچه های مرزی (مطالعه موردی: شهرستان سردشت)  
   
نویسنده ظاهری محمد ,کریم زاده حسین ,علی پور خالد
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 35 - صفحه:105 -120
چکیده    برنامه ریزی توسعه روستایی، مولفه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی و مشارکتی را در بر می‌گیرد در این راستا مهم‌ترین رکن برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی، مدیریت مشارکتی می‌باشد. مشارکت‌های روستایی در پیشبرد برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی یکی از سیاست‌های محوری توسعه و نظام برنامه ریزی روستایی است. بر این اساس، توجه به مشارکت به عنوان رهیافتی کارآمد، می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت نظام مدیریتی روستاها داشته باشد. هدف پژوهش حاضر تقویت عناصر مشارکت روستایی جهت پیوند و ارتباط با بازارچه های مرزی و توسعه برنامه ریزی مشارکتی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی– تحلیلی و بر اساس محتوای کیفی استقرایی است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 335 نفر به دست آمد و داده های آن با نرم افزار spss، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد شاخص های توسعه در میان روستاهای مورد مطالعه به صورت متعادل توزیع نشده است. ساختار مدیریت روستایی و ضعف سرمایه گذاری‌های دولتی از مهم‌ترین عوامل و محدودیت‌های موثر در برنامه ریزی مشارکتی روستایی می‌باشد. بر اساس آزمون های آماری ارائه شده تفاوت معناداری بین ارزیابی تاثیرات بازارچه‌ها از منظر کلیه ابعاد توسعه روستایی وجود دارد به طوری که ضریب معناداری در بعد زیست محیطی 0/029، در بعد اجتماعی – فرهنگی 0/400 و در بعد اقتصادی 0/011 می باشد. بر اساس نتایج آزمون کروسکال والیس و t –test مشاهده می شود که روستاهای پیرامون در هر یک از ابعاد توسعه روستایی از نظر تاثیرپذیری از بازارچه‌های مرزی، دارای تفاوت‌های معنادار بودند. همچنین رابطه بین روستاها با بازارچه‌ها حالت یک طرفه دارد و روستائیان سهم چندانی از منافع آن ندارند.
کلیدواژه برنامه ریزی مشارکتی، توسعه روستاها، بازارچه‌های مرزی، شهرستان سردشت
آدرس دانشگاه تبریز, گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved