>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری و ارائه مدل مناسب اکوتوریسم و گردشگری روستایی (مورد مطالعه: استان هرمزگان)  
   
نویسنده امیری فوژان ,محبی سراج الدین ,رنجبر محمد حسین ,باقری مهدی
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 35 - صفحه:95 -104
چکیده    هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری و ارائه مدل مناسب اکوتوریسم و گردشگری روستایی در استان هرمزگان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. در رویکرد کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند، رویکرد کمی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه را دو گروه خبرگان و فعالان بازاریابی تشکیل می دهند. در بخش کیفی 27 نفر و در بخش کمی 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. جهت جمع آوری داده از روش کتابخانه ای و میدانی با ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. روایی ابزار تحقیق با روایی درونی و بیرونی بررسی و مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفته و مورد پذیرش قرار گرفت. در بخش کمّی با توجه به سوال های پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از پرسشنامه‌های تحقیق، از روش‌های آماری ضریب همبستگی، t تک نمونه ای و مستقل، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار ضریب معناداری t مربوط به رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای با بازاریابی گردشگری در سطح اطمینان 95 درصد، از 1/96 بیشتر است و این مورد حاکی از معنی‌دار بودن تاثیر متغیرهای عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای بر بازاریابی گردشگری می باشد. بنابراین هر 3 متغیر، به عنوان متغیرهای اصلی شناسایی می‌شوند. رتبه بندی عوامل  موثر بر بازاریابی گردشگری روستایی و اکوتوریسم انجام و در نهایت مشخص شد عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل زمینه ای رتبه اول تا سوم را کسب می کنند.
کلیدواژه بازاریابی گردشگری، اکوتوریسم، گردشگری روستایی، استان هرمزگان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس, گروه مدیریت مالی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بندرعباس, گروه مدیریت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved