>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی منطقه ای   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:33


  tick  سنجش و‌ تحلیل شاخص‌های رقابت‌پذیری در کشورهای غرب آسیا با تاکید بر ایران - صفحه:1-14

  tick  توسعه مالی و نابرابری: مقایسه استان های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته ایران - صفحه:15-28

  tick  سنجش توسعه پایدار استان‌های ایران بر مبنای برنامه‌ریزی محیطی - صفحه:29-42

  tick  بررسی نقش ادراک خطر خشک‌ شدن دریاچه ارومیه در تغییر الگوهای رفتاری روستائیان پیرامونی - صفحه:43-54

  tick  سنجش میزان توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کرمان با استفاده از تکنیک ادغام - صفحه:55-72

  tick  تحلیل عوامل موثر بر الحاق سکونتگاه‌های روستایی به شهر مبتنی بر چارچوب تقسیمات کشوری (مورد مطالعه: کلانشهر ارومیه) - صفحه:73-86

  tick  واکاوی تاثیرات رویکرد برنامه‌ریزی در توانمندسازی روستاییان در فراگرد توسعه پایدار روستایی (مورد مطالعه: شهرستان‌های ری و پاکدشت) - صفحه:87-104

  tick  تحلیل اثرگذاری سبک معماری مدرن بر احساس امنیت کالبدی روستاییان در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) - صفحه:105-124

  tick  تحلیل مولفه‌های موثر درتقویت پیوندهای روستایی شهری بر اساس رویکرد شبکه منطقه‌ای در مدل‌های F’Anp وAhp (مورد: بخش انزل -شهرستان ارومیه) - صفحه:125-136

  tick  تحلیل سکونتگاه‌های غیر رسمی با رویکرد زیست‌پذیری (مورد مطالعه: محلات غیررسمی شهر زنجان) - صفحه:137-152
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved