>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه‌ریزی و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه کشاورزی ایران؛کاربرد تکنیک برنامه‌ریزی ریاضی مثبت (pmp)  
   
نویسنده کیانی قلعه سرد سروش ,شهرکی جواد ,اکبری احمد ,سردارشهرکی علی
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 34 - صفحه:15 -26
چکیده    تغییرات اقلیمی به عنوان چالشی غیرقابل اجتناب جنبه های مختلف زیست طبیعی و انسانی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. یکی از بخش هایی که وابستگی بسیار شدیدی به این گونه تغییرات دارد بخش کشاورزی است. تاثیرپذیری این بخش و بالتبع توسعه آن از این تغییرات به معنای تغییر در تولید و در پی آن قیمت محصولات و درآمد کشاورزان بوده و برنامه ریزی در این زمینه را ضرورت می بخشد. در این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به تولید پنج محصول عمده زراعی ایران و همچنین داده های آب و هواشناسی طی سال های 1394-1379 به بررسی تاثیر اثرات تغییر اقلیم بر توسعه کشاورزی ایران و نحوه ی برنامه ریزی مناسب جهت مواجهه با این تغییرات پرداخته شده است. از این رو با در نظر گرفتن چهار سناریوی اقلیمی متفاوت و با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (pmp) این هدف جهت 20 سال بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دو سناریوی تغییر توامان اقلیم و تغییر اقلیم به ترتیب بیشترین اثر را بر شاخص های مورد بررسی داشته اند. بر اساس این نتایج در سناریوهای 1 الی 4 به ترتیب سطح زیرکشت 1965.8، 1416.14، 1972.9 و 1414.7 هزار هکتار، متوسط درآمد خالص 12853.6، 10842.9، 12879.1 و 10837.52 میلیارد تومان و قیمت متوسط هر تن محصولات 8.07، 9.9، 8.06 و 9.91 میلیون تومان خواهد بود. برنامه ریزی جدی و فوری در زمینه مدیریت آب، تغییر در برنامه ریزی های کلان مدیریت کشاورزی و تغییر در سیاست گذاری های بخش اقتصاد کشاورزی از جمله پیشنهادهایی است که جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی و مدیریت اثرات منفی آن بر توسعه کشاورزی ارائه شده است.
کلیدواژه تغییر اقلیم، تغییر پذیری اقلیم، برنامه‌ریزی، توسعه کشاورزی، ایران
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved