>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و تحلیل استراتژی‌های توسعه در شهرهای مرزی مطالعه موردی: شهرهای کشور ایران و ترکیه  
   
نویسنده پورمجیدی رضا ,عزت پناه بختیار ,حسین زاده دلیر کریم
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 34 - صفحه:51 -64
چکیده    در عصر جهانی‌شدن، شهرها و مکان‌ها نمی‌توانند بی‌ارتباط از همدیگر باشند ارتباطی که از اقتصاد گرفته تا فرهنگ، سیاست، صنعت و... را در برمی‌گیرد و در این میان در آغاز هزاره سوم که همراه غلبه مفهوم جهانی‌شدن است شهر به‌عنوان پدیده‌ای پیچیده و پویا، به همت جریان غالب اطلاعات و ارتباطات، جامعه سنتی و بسته به جامعه شبکه‌ای تبدیل‌شده و فضای جریان‌ها جایگزین مفاهیم سنتی موقعیت و مکان شده، نقاط شهری به‌ویژه نقاط شهری مرزی به شاهراه‌ها، ورودی‌ها و گره‌های توسعه تبدیل و مفاهیم جدیدی مانند شهر منطقه را شکل داده‌اند. هدف مقاله حاضر ارائه راهکارهایی در توجه به مفهوم برنامه‌ریزی منطقه‌ای با بهره‌مندی از نتایج برنامه‌های توسعه‌ای اجراشده در شهرهای کشور ترکیه در جهت ارتقاء توسعه شهری و منطقه‌ای استان آذربایجان غربی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. همچنین، تحقیق موردنظر از نوع تحقیقات کاربردی است و شیوه های جمع‌آوری اطلاعات اسنادی و میدانی و در قالب پرسشنامه انجام‌گرفته است. جامعه موردمطالعه شامل کارشناسان، متخصصان و اساتید دانشگاه بودند که در زمینه توسعه شهری، برنامه ریزی منطقه ای مشغول به فعالیت اند که به‌صورت تصادفی در دسترس 25 نفر انتخاب و ابزار جمع آوری اطلاعات در اختیار آن‌ها قرار داده شد. در این مطالعه از مدل‌های ترکیب  swot ahp جهت تجزیه ‌و تحلیل نهایی اطلاعات استفاده ‌شده است. در این مطالعه با استفاده از روش دلفی به بررسی نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی)، و فرصت ها و تهدیدها (عوامل خارجی) استراتژی های توسعه شهری در سطح بین الملل در شهرهای مرزی پرداخته شد. سپس با استفاده از مدل  ahp، مجموعه عوامل داخلی و خارجی جهت اتخاذ بهترین راهبرد (wt, so, wo, st) وزن دهی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد در مدل  swot- ahp، راهبرد so با امتیاز وزنی 0.839 به‌عنوان مهم ترین راهبرد و راهبردwo  با امتیاز 0.65 به‌عنوان راهبرد جایگزین انتخاب‌شده است.
کلیدواژه توسعه منطقه‌ای، راهبرد، آذربایجان غربی، ترکیه، swot ، ahp
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved