>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل اثرات کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی از دیدگاه روستائیان شمال استان اردبیل  
   
نویسنده مولایی هشجین نصراله ,قدیری معصوم مجتبی ,عزیزی دمیرچلو عبدالله
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:75 -92
چکیده    از زمان تهیه و اجرای نخستین طرح هادی (روانبخشی روستا) بیش از 20 سال می گذرد. مروری بر آثار تهیه و اجرای طرح هادی نشانگر آن است که این طرح توانسته زمینه لازم را برای تحقق توسعه کالبدی در روستاها فراهم نموده و آثار مثبتی را به دنبال داشته باشد؛ از طرف دیگر این طرح در فرآیند تهیه و اجرا با چالش ها و مشکلاتی مواجه است. هدف تحقیق پی بردن به اثرات کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی در نواحی شمال استان اردبیل می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و بخش اصلی داده ها از شیوه میدانی بصورت مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بین ساکنان روستاها جمع آوری و استفاده شده است. از بین 58 روستا که طرح هادی اجرا شده بود؛ از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده 17 روستا انتخاب شدند. جامعه آماری روستاهای مورد مطالعه برابر با 2294 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسی– مورگان برابر با (303=s) سرپرست خانوار برآورد گردید و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه ها در بین ساکنین روستاها توزیع شد. این داده ها پس از استخراج با استفاده از نرم افزار  spss بررسی و تجزیه و تحلیل و سپس مورد تفسیر قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون تک متغیری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که سطح معنی داری خطای رگرسیون برای ضریب اطمینان 0.95 در هر سه فرضیه کوچک تر از 0.05 است. بنابراین می توان گفت که هر سه فرضیه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین عوامل کالبدی بر اجرای طرح هادی روستایی تاثیرگذار بوده و اجرای طرح هادی روستایی تمام مولفه های کالبدی را پیش‌بینی می‌کند و بین آن‌ها رابطه معنی داری وجود دارد.
کلیدواژه طرح هادی، اثرات کالبدی، روستا، استان اردبیل
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, ایران, دانشگاه تهران, گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی abdollah_3049_2006@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved