>
Fa   |   Ar   |   En
   امکان سنجی توسعه منطقه ای بر پایه صنعت گردشگری در استان خوزستان با استفاده از مدل ترکیبی fahp-gis  
   
نویسنده محمدی ده چشمه مصطفی ,داری پور نادیا
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:31 -44
چکیده    ایجاد توسعه همه جانبه و پایدار و جایگزینی منابع جدید کسب درآمد مستلزم بهره‌گیری از پتانسیل‌های بالقوه است. گردشگری در قلمرو جغرافیایی ایران یکی از این ظرفیت‌های بالقوه است که با توجه به اکولوژی طبیعی انسانی مناطق مختلف ایران، توان تحقق چشم‌انداز توسعه منطقه ای را دوچندان نموده است. از این‌رو شناخت جاذبه ها و ارزیابی زیرساخت‌های گردشگری (اقامتی، پذیرایی، حمل و نقل و ارتباطی) از ارکان اساسی فعالیت گردشگری و بستر ساز توسعه منطقه‌ای به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته است. با این رویکرد هدف از این پژوهش کاربردی شناسایی و ارزیابی جاذبه‌ها و زیرساخت‌های گردشگری در استان خوزستان است. اطلاعات مورد نیاز از بانک داده‌های موجود و به روش کتابخانه‌ای گردآوری و به روش توصیفی تحلیلی تفسیر شده است. روش آنالیز داده‌ها کمی کیفی و مبتنی بر روش ترکیبی مدل‌سازیfahp  و تحلیل مکانی در محیط gis است. معیارهای موثر در رتبه‌بندی فعالیت گردشگری استان خوزستان پس از انتخاب به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن‌دهی شدند و پس از تعیین اوزان نهایی در محیط gis، نقشه شاخص‌ها تهیه گردید. در نهایت پس از اعمال اوزان در لایه‌های مکانی، نقشه قابلیت شهرستان‌های مختلف استان به منظور شکل بخشی به توسعه منطقه‌ای بر پایه گردشگری استخراج شد. تحلیل مکانی یافته‌ها نشان می دهد که شهرستان اهواز به عنوان برخوردارترین شهرستان بیشترین ظرفیت را برای توسعه منطقه ای ایجاد نموده است. همچنین شهرستان‌های بندر ماهشهر و آبادان به عنوان شهرستان‌های نسبتاً برخوردار و سایر شهرستان‌های استان به عنوان شهرستان‌های کمتر برخوردار از لحاظ قابلیت‌های گردشگری موثر در توسعه منطقه‌ای شناسایی شدند. در این راستا وجود جاذبه‌های گردشگریِ مذهبی و جاذبه‌های تاریخی با ارزش 0.19 و جاذبه‌های فرهنگی یادمانی با ارزش 0.16 بالاترین ارزش وزنی را به خود اختصاص داده‌اند.
کلیدواژه توسعه، گردشگری، تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی، استان خوزستان
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved