>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی و زیست محیطی گردشگری در سکونتگاه های روستایی شهرستان سامان  
   
نویسنده تقیلو علی اکبر ,کیانی مصطفی ,کهکی فاطمه السادات
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 31 - صفحه:103 -114
چکیده    امروزه توسعه روستایی یکی از اهداف مهم کشورها به شمار می آید. از آنجایی که درآمد حاصل از بخش کشاورزی در دهه‌های اخیر دچار افول شدیدی شده است و سبب شده که میزان درآمد بخش کشاورزی قادر به تامین نیازها و تقاضای روزافزون ساکنان روستاها نباشد، توجه به بدیل‌های دیگر اقتصادی همانند گردشگری ضروری به نظر می رسد. هدف از نگارش این مقاله بررسی و تحلیل اثرات گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری می باشد. در این تحقیق روش مطالعه توصیفیتحلیلی می‌باشد و نوع داده‌ها کیفی است و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. در بخش مطالعات میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شد که آن از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار های رایانه ای excel و spss و بهره گیری از روش تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای و همچنین تکنیک topsis نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا درآمدزایی از طریق گردشگری، بیشتر در بخش خدمات گردشگری بوده و در زمینه تولیدات کشاورزی و صنایع دستی توفیق چندانی نداشته است و همچنین طبق نتایج مشخص می‌شود که وجود گردشگران اثرات زیست‌محیطی بالایی بر روستاهای هدف گردشگری گذاشته است. بنابراین اگر فرهنگ صحیح گردشگری نهادینه نشود، چه بسا آثار مخرب فرهنگی و زیست محیطی آن بیشتر از آثار مثبت اقتصادی باشد. طبق نتایج تحقیق از بین جامعه آ/ماری منتخب، روستای چلوان بیشترین و روستای ایلبگی کمترین بهره مفید را از صنعت گردشگری در منطقه برده اند.
کلیدواژه توسعه روستایی، توسعه اقتصادی، گردشگری، شهرستان سامان
آدرس دانشگاه ارومیه, گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved