>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و تحلیل وضعیت گردشگری خلاق در شهر زاهدان  
   
نویسنده بذرافشان جواد ,بامری علی
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 31 - صفحه:167 -180
چکیده    در دنیای امروز که روند گردشگری از شکل انبوه به الگوهای فردگرایانه تغییر یافته و گردشگران به انعطاف‌پذیری و تجارب معنادار اولویت بیشتری می‌دهند، گردشگری خلاق مبحثی جدید و مورد توجه در حوزه گردشگری است و نقشی اساسی در رشد و توسعه گردشگری دارد. گردشگری خلاق نوعی گردشگری است که در آن بیش از توجه به میراث ملموس به میراث ناملموس توجه شده است. در همین راستا، مقاله حاضر به ارزیابی و تحلیل گردشگری خلاق در شهر زاهدان پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی و نوع آن کاربردی توسعه‌ای است. اطلاعات به دو صورت اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه و مصاحبه) جمع‌آوری شده است. جامعه آماری پژوهش، جمعیت شهر زاهدان برابر با 592968 نفر می‌باشد و با بهره‌گیری از فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با 324 نفر محاسبه و داده‌های حاصل از آن با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی و آزمون همبستگی پیرسون با نرم‌افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیلی نشان می‌دهد، 39 گویه اولیه گردشگری خلاق در این پژوهش، به 8 عامل: فرایندهای داخلی کسب وکار، بازاریابی خلاق، زیبایی‌شناختی، تسهیلات، نرم افزار، آموزش، نماد و صرفه اقتصادی و عایدی ترکیب و نتایج تحلیل عاملی بیانگر آن است که به ترتیب، اولین عامل به تنهایی 25.944 درصد از واریانس را توضیح می دهد و عامل دوم 13.204 درصد، عامل سوم 6.501 درصد، عامل چهارم 5.875 درصد، عامل پنجم 4.841 درصد، عامل ششم 4.537 درصد، عامل هفتم 3.764 درصد و عامل هشتم 3.393 درصد واریانس را محاسبه می‌کنند، همچنین، با توجه به نتایج حاصل از آزمون پیرسون، بین گردشگری خلاق و شاخص‌های (مالی، گردشگری، فرایندهای داخلی کسب و کار و یادگیری و رشد)، همبستگی بالایی وجود دارد.
کلیدواژه گردشگری خلاق، خلاقیت، شهر زاهدان
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved