>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی تطبیقی سیر تحول شاخص های مسکن نقاط شهری استان کردستان و کشور ایران طی دوره (1390-1345)  
   
نویسنده مرادی اسکندر ,گلچینی سحر ,خضرنژاد پخشان
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:51 -66
چکیده    شاخص های کمی و کیفی مسکن یکی از کلیدی ترین ابزار سنجش توسعه در کشورها محسوب می شود. هرچند در دنیا اهمیت تحلیل شاخص مسکن و نقش آنها پذیرفته شده، اما این شاخص ها در ایران چندان مورد مطالعه و استفاده در تدوین سیاست مسکن قرار نگرفته اند. این بخش در استان کردستان نیز همانند سطح ملی، شرایط ویژه ای دارد که بررسی آن می تواند به تدوین راهبردهای مناسب برای ساماندهی این بخش منجر شود. این مقاله به منظور دستیابی به شناخت جامع از وضعیت مسکن، از طریق بررسی و ارزیابی تطبیقی در نقاط شهری استان کردستان و روند تحولات 45 ساله شاخص های کمی و کیفی مسکن در ایران می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و از نوع هدف کاربردی و بر تحلیل داده های ثانویه پایه گذاری شده است. بررسی شاخص های کمی در طی دوره نشان می دهد که، شاخص های تراکم نفر در واحد مسکونی و نسبت افزایش خانوار به واحد مسکونی، استان بهتر از شاخص کشوری و سایر شاخص های متوسط اتاق در واحد مسکونی، اتاق برای هر خانوار، نفر در اتاق و خانوار در اتاق در نقاط شهری کشور روند مناسب و مطلوب تر را نسبت به استان نشان می دهد. بررسی های کیفی مسکن این استان در طی دوره، حاکی از آن است که شاخص، عمر مفید ساختمان های با کمتر از 25 سال با 0.56، دارای روند مطلوب تر از میانگین کشوری و شاخص های استفاده از مصالح بادام، با 0.88 در کشور روند مناسب تری نسبت به استان داشته اند. ضمناً میزان مالکیت نیز با 52.46 درصد نسبت به نقاط شهری کشور روند مثبتی داشته است. اما طی دوره اخیر میزان اجاره نشینی، نسبت به دوره قبل به 35.28 درصد افزایش داشته است. لذا پیش بینی می گردد که تا افق طرح، تعداد 48691 واحد مسکونی در استان کردستان و 2056099 واحد مسکونی در کشور مورد نیاز می باشد.
کلیدواژه مسکن، شاخص‌های کمی، شاخص‌های کیفی، نقاط شهری، کردستان، ایران
آدرس دانشگاه پیام نورمرکز کردستان, گروه جغرافیای انسانی, ایران, دانشگاه پیام نورمرکز کردستان, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved