>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر نگرش محیط زیستی بر رفتارهای محیط زیستی شهروندان (موردمطالعه : ساکنان کلان شهر تهران)  
   
نویسنده جعفری نیا غلامرضا ,افروز صدیقه
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:115 -126
چکیده    هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین طبیعت و فعالیت اجتماعی و ارتباط آن با رفتارهای زیست محیطی می باشد. رقابت در توسعه ی اقتصادی، کشورهای جهان را بر آن داشته است تا بدون در نظر گرفتن محیط زیست از پیشرفت های علمی و فنی که بعد از جنگ جهانی دوم در ملل صنعتی حاصل شد، نهایت بهره برداری را داشته باشند. اشتهای سیری ناپذیر انسان ها و رقابت بی پایان آنها در مالکیت و بهره وری از منابع طبیعی و حس سودجویی و فزون طلبی سرمایه داران و تولیدکنندگان ِ بزرگ روز به روز بر معضلات و تخریب محیط زیست افزوده است. در این میان مساله محیط زیست مورد توجه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است. این پژوهش با روش پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده و تحلیل آن از طریق نرم افزار آموس صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه شهروندان تهرانی و نمونه آماری، 384 نفر بوده که بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین متغیر ارتباط با طبیعت با رفتار زیست محیطی و فعالیت اجتماعی با رفتار زیست محیطی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان می دهد که شاخص ریشه میانگین برابر 0.07، نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی برابر 2.19، مقدار نسبی واریانس و کواریانس برابر 0.90 و شاخص برازش تطبیقی برابر 0.91 نشانه بررسی فعالیت اجتماعی بر رفتار زیست محیطی شهروندان تهرانی است. هم چنین شاخص برازش مقتصد نیز در این مطالعه برابر 0.92 می باشد که نشان می دهد مقدار قابل قبول است.
کلیدواژه ارتباط با طبیعت، فعالیت اجتماعی، رفتار زیست محیطی، شهروندان تهران
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, گروه جامعه شناسی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved