>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر توزیع خدمات فرهنگی در شهرستان‌های استان قزوین  
   
نویسنده حاتمی نژاد حسین ,هرائینی مصطفی ,علیزاده پریا
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:67 -76
چکیده    توسعه متعادل و هماهنگ مناطق یک پیش‌نیاز بسیار مهم برای حصول پایداری و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می‌رود. در حقیقت توزیع مناسب و بهینه امکانات در میان مناطق، یکی از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از نابرابری‌ها و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین است. بخش فرهنگ یکی از ارکان اصلی توسعه محسوب می‌شود که می‌تواند با تامین نیازهای مادی و معنوی انسان‌ها سبب ارتقای کیفیت زندگی شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل میزان توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان قزوین در امکانات فرهنگی است. روش تحقیق در این بررسی توصیفی تحلیلی بوده و جهت تعیین درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌ها، از تکنیک‌های ویکور، تاپسیس و پرامیتی استفاده‌شده است. همچنین با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای، شهرستان‌های استان از نظر سطح توسعه‌یافتگی، در 3 گروه همگن طبقه‌بندی شدند. در این راستا برای تجزیه‌و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزارهای spss، excel و برای ترسیم نقشه‌های سطوح برخورداری شهرستان‌ها از نرم‌افزارarc gis10  استفاده‌شده است. بر اساس نتایج تحقیق شهرستان قزوین به‌عنوان برخوردار‌ترین شهرستان از لحاظ توزیع تسهیلات فرهنگی و شهرستان البرز در گروه نیمه برخوردار قرار دارند و سایر شهرستان‌های استان در گروه محروم شناخته ‌شده‌اند. در نهایت با استفاده از شاخص ضریب پراکندگی میزان توزیع نامتعادل شاخص‌های منتخب پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت و بر این اساس بیشترین نابرابری در رابطه با خدمات فرهنگی به ترتیب مربوط به تعداد مساجد و حسینیه‌ها و تعداد کانون‌های فکری و پرورشی کودکان و کمترین نابرابری به ترتیب مربوط به تعداد مراکز روزنامه سراسری و تعداد سینما در سطح شهر می‌باشد. با توجه به نتایج پژوهش، با فاصله گرفتن از مرکز استان به ترتیب شهرستان‌ها، بر میزان محرومیت ازلحاظ امکانات فرهنگی افزوده می‌شود.
کلیدواژه خدمات فرهنگی، تعادل منطقه‌ای، تکنیک تاپسیس، تحلیل خوشه‌ای، استان قزوین
آدرس دانشگاه تهران, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved