>
Fa   |   Ar   |   En
   منطقه‌بندی توسعه کشاورزی شهرستان‌های استان همدان با استفاده از مدل todim  
   
نویسنده اعظمی موسی ,احدنژاد روشتی محسن ,توحیدلو شادعلی
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 29 - صفحه:53 -64
چکیده    یکی از رویکردهای مهم در برنامه‌ریزی کشاورزی، بررسی آمایشی نظام‌های تولید جهت شکل‌گیری و تبیین مسائل سیاست‌گذاری توسعه پایدار منطقه‌ای است. در این شرایط، یکی از راهکارهای اساسی در شناخت مسائل کشاورزی، منطقه بندی کشاورزی است. این روش الگویی مناسب و بااهمیت برای ارزیابی منابع اراضی، برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر منابع مورداستفاده در کشاورزی است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی باهدف منطقه بندی شهرستان‌های استان همدان بر اساس شاخص‌های کشاورزی تدوین‌شده است. برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه مبنی بر مطالعه آمار و اسناد و تحقیقات پیشین استفاده‌شده است. محدوده موردمطالعه شامل 9 شهرستان استان همدان است. برای تحلیل داده‌ها از روش تصمیم‌گیری چند معیاره todim استفاده‌شده است. سپس خروجی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار gis، تحلیل و نمایش داده‌شده است. نتایج مطالعات کمی تحقیق نشان داد، شهرستان‌های استان همدان ازنظر شاخص‌های کشاورزی در شرایط یکسانی قرار ندارد و هر شهرستان بسته به شرایط و فرایندهای موثر در این زمینه، در برخی شاخص‌ها توسعه‌یافته و در برخی ضعیف است. به‌طوری‌که در شاخص انسانی طبیعی، شهرستان‌های کبودرآهنگ (1=t)، ملایر (0.949=t)، در شاخص زیرساختی، شهرستان‌های کبودرآهنگ (1=t)، بهار (0.956=t)، در شاخص زراعت، شهرستان‌های رزن (1=t)، کبودرآهنگ (979=t)، در شاخص باغبانی، شهرستان‌های همدان (0.677=t)، ملایر (1=t)، در شاخص دام‌پروری شهرستان‌های نهاوند (1=t)، همدان (0.874=t) و در شاخص کل نیز شهرستان‌های ملایر (1=t)، کبودرآهنگ (0.995=t)، توسعه‌یافته هستند. درنهایت شهرستان فامنین توسعه‌نیافته، شهرستان تویسرکان کمتر توسعه‌یافته، شهرستان‌های بهار و اسدآباد نسبتاً توسعه‌یافته و شهرستان‌های ملایر، همدان، کبودرآهنگ، رزن و نهاوند توسعه‌یافته هستند.جهت توسعه کشاورزی متعادل و متوازن در استان، توجه به تفاوت‌ها و ظرفیت‌ها، بهبود و نوسازی زیرساخت‌های کشاورزی و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه کشاورزی با رویکرد توسعه متعادل منطقه‌ای ضروری است.
کلیدواژه منطقه بندی، توسعه کشاورزی، استان همدان
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه زنجان, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران
پست الکترونیکی tohidloo_shadali@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved