>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست فناوری   
سال:1391 - دوره:3 - شماره:2


  tick  بیان نوترکیب و تخلیص زنجیره سبک نوروتوکسین بوتولینوم تیپA در E.‌Coli از یک ژن مصنوعی - صفحه:1-11

  tick  پیشگویی ساختار دوم Rna مبتنی بر روش اکتشافی - صفحه:13-20

  tick  مقایسه‌ی اثر استفاده همزمان اسمولیت‌‌های ترهالوز و سوربیتولبا استفاده‌ی جداگانه از هر کدامبر فعالیت و ساختار آنزیم لیپاز سودوموناس سپاسیا - صفحه:21-31

  tick  تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از قارچ پنی‌سیلیوم برویکامپاکتوم جداسازی شده از معدن سرب و روی زنجان - صفحه:33-40

  tick  نقش پل نمکی در سطح در دسترس باقیمانده های آمینواسیدی آنزیم Α آمیلازB. Amyloliquefaciens (Baa) و اثر آن بر پایداری حرارتی با ایجاد فشردگی موضعی - صفحه:41-50

  tick  ساخت سامانه انتقال ژن بیان‌کننده‌ی هم‌زمان ژن‌های Egfp و Hif 1α در سلول‌های بنیادی مزانشیمی با وکتورهای لنتی‌ویروسی - صفحه:51-66

  tick  ارزیابی نقش کائوتروپ‌‌ها، شوینده‌‌های دو یونی خنثی، خنثی و بدون بار و باردار در انحلال‌‌پذیری پروتئوم اشک در فرآیند متمرکز کردن ایزوالکتریکی - صفحه:67-78

  tick  اثر تثبیت آنزیمی روی فعالیت و پایداری «پاپایین» - صفحه:79-94
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved