>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست فناوری   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:2


  tick  تعیین توالی، کلونینگ و بیان چپرون Dnak از باکتری باسیلوس هالودورانس سویه Guj1 - صفحه:165-172

  tick  بررسی اثر پیش‌تیمارهای سانتریفیوژ و شوک الکتریکی بر کارآیی آندروژنز در کشت بساک نخود (Cicer Arientinum L.) - صفحه:173-181

  tick  حذف نیترات و فسفات از پساب لبنی سنتزی توسط ریزجلبک کلرلا سالینا - صفحه:183-186

  tick  تاثیر جهش در جایگاه 330 آنزیم لوسیفراز بر ساختار و عملکرد - صفحه:187-192

  tick  بررسی اثر سمیت 4-No2pgc و 4-Mepgc دو مشتق از خانواده دی‌هیدرو‌پیرانو [2,3-G] کرومن بر رده سلولی K562 (لوسمی میلوئید مزمن) - صفحه:193-200

  tick  طراحی و ارزیابی ساختاری و عملکردی سازه‌های نوین ایمنوتوکسینی موثر بر سرطان تخمدان در شرایط شبه‌فیزیولوژیک - صفحه:201-209

  tick  ریزجلبک کلامیدوموناس رینهارتی: کارخانه‌ای سبز برای تولید پروتئین‌های نو ترکیب - صفحه:211-221

  tick  بررسی اثر نانوذره Fe/Sds بر میزان تولید بیوسورفاکتانت حاصل از باکتری سودوموناس آئروژینوزا برای کاربرد در صنایع نفتی - صفحه:223-229

  tick  مطالعه زیست‌تخریب‌پذیری فیلم‌های پلی‌اتیلنی با دانیسته پایین تیمارشده با تابش خورشید توسط باکتری‌های تجزیه‌کننده پلاستیک در رآکتورهای زیستی - صفحه:231-240

  tick  بررسی تاثیر کلسترول روی شکل‌گیری و پایداری لیپوزوم‌ها با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی دانه‌درشت - صفحه:241-246

  tick  مطالعه تغییرات جریان‌پذیری و خواص سطحی سامانه فعال باکتری اشریشیا کلی/آب/پلی‌وینیل‌پیرولیدن - صفحه:247-253

  tick  داده‌کاوی به‌عنوان ابزاری برای شناخت Mirnaهای تنظیم‌کننده بنیادینگی، متاستاز و مقاومت به دارو در سرطان معده - صفحه:255-261

  tick  مرور جامعی بر تکنیک‌های ویرایش هدفدار ژنوم و ابزارهای بیوانفورماتیکی آن - صفحه:263-286

  tick  بهینه‌سازی سنتز نانو ذرات مغناطیسی به‌منظور کاربرد در علوم زیستی - صفحه:287-295

  tick  گروه‌بندی لاین‌های خالص ذرت (.Zea Mays L) براساس صفات آگرومورفولوژیک در راستای تولید بذر هیبرید - صفحه:297-304

  tick  بیان، تخلیص و پایداری آنزیم اوریکاز در باکتری اشریشیا کلی - صفحه:305-311

  tick  طراحی و سنتز نانوخوشه‌های نقره بر پایه داربست Dna در تشخیص Microrna-103 - صفحه:313-319

  tick  بررسی ویژگی‌های فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و بهینه رشد سویه‌های ساکارومایسس جداشده از فلور روده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان پرورشی شهرستان ارومیه - صفحه:321-327

  tick  چارچوب Praf برای هم‌ترازی سراسری دو شبکه برهم‌کنش پروتئین- پروتئین - صفحه:329-334

  tick  بررسی حذف فسفر و تولید ریزجلبک اسپیرولینا با استفاده از فاضلاب در فتوبیوراکتور - صفحه:335-342
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved