>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست فناوری   
سال:1396 - دوره:8 - شماره:1


  tick  طراحی، ساخت و بررسی زیست گزارشگری مبتنی بر پروتئین فلورسنس سبز با استفاده از میزبان Escherichia Coli جهت تولوئن در دسترس زیستی - صفحه:1-11

  tick  اثرات متقابل میدان مغناطیسی و نانوذرات نقره بر برخی شاخص های بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار (Calendula Officinalis L.) - صفحه:13-27

  tick  سیمبیولوژی مسیر متابولیکی تولید بیوبوتانول از گونه ی کلاستریدیوم استوبوتیلیکوم - صفحه:29-42

  tick  مقایسه تغییرات بیانی تعدادی از Mirna ها در گیاهچه ی گندم - صفحه:43-53

  tick  بررسی پایداری آنزیم اوریکاز از آسپرژیلوس فلاووس و پایدارسازی آن با گلوکز - صفحه:55-64

  tick  سنتز سبز نانو ذرات کروی طلا با استفاده از عصاره گیاه آب تره - صفحه:65-76

  tick  پیش بینی مهارکننده برای گیرنده سم سیاه زخم بر روی سلول های انسانی با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی - صفحه:77-96

  tick  اثر آلومینیوم بر روی پایداری ساختمانی پپسین در حضور و غیاب حلال های آلی - صفحه:87-96

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ‌های یونجه یکساله (Medicago Truncatula) با استفاده از نشانگرهای Issr - صفحه:97-106

  tick  بررسی فیتوشیمیایی و فیتوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی گیاه کَوَر (Capparis Spinosa L.) - صفحه:107-123

  tick  تخلیص پرتوسیس توکسین از سویه واکسینال 509 سیاه سرفه و زیست سنجی آن بر اساس آزمایش Cho-Cell - صفحه:125-131

  tick  تشخیص سریع ویروس آنفولانزای A(H1n1) با استفاده از روش های Rt-Pcr و تعیین توالی - صفحه:133-139
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved