>
Fa   |   Ar   |   En
   وضعیت کنترل همه گیری بیماری‌های عروق کرونر قلب در ایران و کشورهای منتخب: یک مطالعه تطبیقی  
   
نویسنده صادق زاده ویدا ,جهانگیری کتایون ,محمودی مجدآبادی فراهانی محمود ,محمدی ماه منیر
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:17 -26
چکیده    مقدمه: ارزیابی و کنترل مناسب عوامل خطر ساز بیماری های عروق کرونر قلب برای پیشگیری از حمله های قلبی عروقی و بهبود سطح سلامت جامعه بسیار مهم است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعیت کنترل همه گیری بیماری های عروق کرونر قلب در ایران و کشورهای منتخب انجام گرفت.روش کار: این پژوهش به صورت تطبیقی در 11 کشور با معیارهای مشخص انجام شد. بانک های اطلاعاتی شامل مدلاین، پاپ مد، رزنت، الزویر و گوگل اسکولار با کلید واژه های بیماری های غیر واگیر، بیماری های عروق کرونر قلب، بیماری های قلبی عروقی و کنترل همه گیری می باشد. تعداد 90 مقاله چاپی و الکترونیکی به دست آمد. داده ها با استفاده از چک لیست کنترل همه گیری بیماری های عروق کرونر قلب check list of control on the epidemic of heart coronary artery diseases در 5 حیطه و 35 عبارت جمع آوری شد. شاخص روایی محتوا با نظرات 17 نفر از خبرگان و پاپایی به روش آلفای کرونباخ با شرکت 12 نفر متخصص اندازه گیری و تایید شد. یافته های به دست آمده در جداول تطبیقی قرار گرفتند.یافته ها: شباهت های وضع موجود کنترل همه گیری بیماری های عروق کرونر قلب عبارت بودند از: در همه کشورها عوامل خطر مشترکی در ابتلا به بیماری های عروق کرونر قلب نقش دارند. غالب کشورها در ساختار خود، دارای نظام های های پاسخگو برای کنترل و پیشگیری از بیماری های عروق کرونر قلب بودند. تفاوت ها شامل شاخص های مهمی مثل سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و سهم سلامت از هزینه های عمومی دولت، هزینه های اجتماعی سلامت از هزینه های عمومی دولت و نیز سهم اختصاص یافته به بخش سلامت از کل هزینه دولت بود. بعلاوه، پرداخت هزینه سلامت از جیب مردم در ایران و کشورهای منتخب، تفاوت های زیادی را نشان داد.نتیجه گیری: مقایسه نظام های پاسخگو، تامین مالی سلامت و عوامل خطر بیماری های عروق کرونر قلب در ایران و کشورهای منتخب، تفاوت ها و تشابهاتی را نشان داد. ایجاد یک چارچوب سیاست گذاری در تدوین وضع مقررات و آموزش همگانی برای پیشگیری و کنترل بیماری های عروق کرونر قلب پیشنهاد می شود.
کلیدواژه بیماری‌های عروق کرونر قلب، کنترل بیماری، مطالعه تطبیقی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست, گروه سلامت در بلایا و فوریتها, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران, دانشکده پزشکی, گروه قلب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved